zekerheid tot in de details

Nieuws

AT&C ondersteunt u bij allerlei financieel-administratieve taken, van jaarrekening en tussentijdse rapportage tot de efficiëntste inrichting van uw administratie.

Extra klimaatmaatregelen: reductie CO2-uitstoot
Met een pakket aan extra maatregelen wil het kabinet de CO2-reductie verder terugbrengen. Het pakket is verdeeld over een flink aantal sectoren binnen de maatschappij.
Lees meer
Aftrek verblijfkosten eigen rijders voor 2023 verhoogd
Transportondernemers die zelf meerdaagse internationale ritten maken, kunnen een vast bedrag aan verblijfkosten van de winst aftrekken.
Lees meer
Kabinetsplannen met betrekking tot zelfstandigen
Het kabinet wil schijnzelfstandigheid tegengaan. Dit vergt een aanpak langs drie lijnen.
Lees meer
Wijziging uitvoeringsregels ontslagprocedure UWV
Wanneer u uw werknemer wilt ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen moet u aantonen dat u genoeg heeft gedaan om ontslag te voorkomen.
Lees meer
Elektriciteit vergoeden voor auto van de zaak
Rijdt een werknemer in een elektrische of plug-inhybride auto van de zaak? Dan kunt u elektriciteitskosten voor het thuis opladen onbelast vergoeden.
Lees meer
Kom nu in actie bij achterstand aflossing coronabelastingschulden
Tijdens de coronacrisis konden bedrijven ervoor kiezen om de betaling van hun belastingschulden tijdelijk uit te stellen.
Lees meer
Subsidie energieadviseur weer aan te vragen
Mkb-ondernemers kunnen tot 30 september 2023 17.00 uur bij rvo.nl weer een beroep doen op de Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM).
Lees meer
Nieuwe wet loontransparantie moet loonkloof dichten
De Europese Unie heeft een wet aangenomen met als doel de nog steeds bestaande loonkloof tussen mannen en vrouwen te dichten.
Lees meer
Subsidie CO2-besparing meer gericht op mkb
De Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI) is bestemd voor investeringen die CO2 besparen in de industrie en die zonder subsidie een terugverdientermijn hebben van langer dan vijf jaar.
Lees meer
Welke verplichtingen heeft u bij loonbeslag?
Als beslag op het loon van uw werknemer wordt gelegd, heeft u als werkgever een aantal verplichtingen. Zo bent u verplicht de vragenlijst over onder meer de arbeidsovereenkomst en het salaris in te vullen en terug te sturen naar de deurwaarder.
Lees meer
Wet toezicht gelijke kansen werving en selectie aangenomen
De Tweede Kamer heeft de wet Toezicht gelijke kansen werving en selectie aangenomen. Zo is opgenomen dat werkgevers verplicht zijn een werkwijze op te stellen waarin zij aangeven hoe zij hun werving- en selectieproces inrichten.
Lees meer
Wetsvoorstel invoering wettelijk minimumuurloon aangenomen
De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel tot invoering van een wettelijk minimumuurloon.
Lees meer
Groene beleggingen? Mogelijk (meer) recht op rechtsherstel Box 3
De Belastingdienst heeft groene spaartegoeden in de categorie overige bezittingen geplaatst in plaats van in de categorie banktegoeden.
Lees meer
Gebruikt u nog verouderde Modelovereenkomsten?
Gebruikt u momenteel modelovereenkomsten die vijf jaar of ouder zijn, dan is de geldigheidsduur van deze overeenkomsten verlopen.
Lees meer
AT&C in Tiel breidt uit met twee nieuwe partners
Het nieuwe jaar begint voor ons met mooi nieuws. Per 1 januari 2023 krijgen wij versterking.
Lees meer
Straks geen BOR meer voor verhuurd vastgoed
In de Successiewet en de inkomstenbelasting is een bedrijfsopvolgingsfaciliteit (de BOR) opgenomen voor het fiscaal vriendelijk schenken of vererven van een onderneming.
Lees meer
Belastingvrije kilometervergoeding omhoog in 2023 én 2024
De onbelaste reiskostenvergoeding voor zakelijke reiskosten, waaronder woon-werkverkeer, stijgt vanaf 2023.
Lees meer
Tarieven Box 3 – Sparen en beleggen
Als gevolg van het Kerstarrest van de Hoge Raad en het daardoor noodzakelijke rechtsherstel wordt de heffingsgrondslag in Box 3 aangepast.
Lees meer
Verdere versoepeling aflossen belastingschuld corona
Op verzoek is het ook mogelijk om de schuld per kwartaal af te lossen en kan de ondernemer eenmalig schriftelijk verzoeken om een betaalpauze.
Lees meer
0% BTW voor zonnepanelen op woningen vanaf 2023
Het kabinet heeft voorgesteld om vanaf 2023 0% BTW te laten gelden voor de levering en installatie van zonnepanelen op en in de onmiddellijke nabijheid van woningen.
Lees meer
Minder schenking eigen woning in 2023, afgeschaft in 2024
De eenmalige belastingvrije schenking voor onder andere de aankoop van een woning, ook bekend als de ‘jubelton’, wordt afgeschaft.
Lees meer
Tweede Kamer neemt wetsvoorstel lenen bij eigen BV aan
De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel ‘Excessief lenen bij eigen vennootschap’, ook wel de dga-taks genoemd, aangenomen
Lees meer
Voorwaarden tegemoetkoming energiekosten (TEK) bekend
Het kabinet heeft de voorwaarden rond de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) bekendgemaakt. Via de TEK worden energie-intensieve mkb-bedrijven financieel ondersteund vanwege de huidige hoge energieprijzen.
Lees meer
Geen BTW voor zonnepanelen op woningen
Het kabinet wil de levering en installatie van zonnepanelen op of bij woningen in de toekomst belasten met 0% BTW.
Lees meer
Persoonlijke attentie aan werknemer kan belastingvrij
Alles wat u in verband met de persoonlijke relatie aan uw werknemer geeft in plaats van in verband met de dienstbetrekking, is geen loon.
Lees meer
Aanvraag subsidie praktijkleren weer mogelijk
Tot en met 16 september 2022 17.00 uur is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor een subsidie praktijkleren voor het studiejaar 2021-2022.
Lees meer
Welke reiskosten kunt u in 2022, 2023 en 2024 onbelast vergoeden?
Reiskosten in verband met het werk kunt u, binnen bepaalde grenzen, onbelast vergoeden. Het kabinet besloot het vaste bedrag per kilometer in twee stappen te verhogen.
Lees meer
Giftenaftrek voor vrijwilligers, wanneer kan dit?
Als vrijwilliger kunt u soms vanwege uw vrijwilligerswerk giften aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Hiervoor geldt wel een aantal voorwaarden.
Lees meer
Het mkb staat voor grote uitdagingen
Het mkb heeft in 2021 financieel over de breedte goed gepresteerd, soms mede door de coronasteun van de overheid. Niet alleen de omzet en de winst stegen, ook de vermogenspositie staat op grote hoogte.
Lees meer
Is uw meewerkende partner verplicht verzekerd?
Als uw partner in uw eenmanszaak of VOF werkt, komt de vraag aan de orde of uw partner verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen.
Lees meer
Sancties dreigen voor niet registreren in UBO-register
Voor een aantal juridische entiteiten bestaat de plicht om geregistreerd te zijn in het zogenaamde UBO-register. Valt u hieronder en heeft u zich nog niet ingeschreven, dan kunt u te maken krijgen met sancties.
Lees meer
Box 3: status
Eind 2021 oordeelde de Hoge Raad dat de huidige belastingheffing over vermogen in Box 3 in strijd is met het Eerste Protocol bij het EVRM als het werkelijke rendement lager is dan het forfaitaire rendement.
Lees meer
Nieuwe Wet betaald ouderschapsverlof vanaf 2 augustus 2022
De nieuwe Wet betaald ouderschapsverlof (WBO) gaat in 2022 van kracht. Daarin is geregeld dat vanaf 2 augustus 2022 uw werknemers recht hebben op een uitkering van het UWV als zij ouderschapsverlof opnemen.
Lees meer
Ook dit jaar weer belastingvrij schenken
Ook dit jaar kunt u weer schenken en daarbij gebruikmaken van de jaarlijkse vrijstellingen. Voor een schenking aan een kind bedraagt de vrijstelling in 2022 € 5.677.
Lees meer
Medio 2022 nieuwe rechten en opzegverboden arbeidsovereenkomst
Vanaf 1 augustus 2022 geldt een aantal nieuwe rechten en opzegverboden voor arbeidsovereenkomsten. De Nederlandse wetgeving moet uiterlijk op die datum voldoen aan een Europese richtlijn voor transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden.
Lees meer
Advieswijzer Aanzegvergoeding, gefixeerde schadevergoeding en billijke vergoeding
Naast de transitievergoeding zijn er nog diverse andere vergoedingen in het arbeidsrecht waar u mee te maken kunt krijgen bij ontslag van een werknemer. In deze advieswijzer bespreken wij achtereenvolgens de aanzegvergoeding, de gefixeerde schadevergoeding en de billijke vergoeding.
Lees meer
Schenkingsvrijstelling eigen woning in 2023 al omlaag
In het coalitieakkoord was de afschaffing van de schenkingsvrijstelling eigen woning al opgenomen. Volledige afschaffing gebeurt pas per 2024, maar de vrijstelling wordt per 1 januari 2023 wel al verlaagd naar € 27.231.
Lees meer
Plan voor belasting over werkelijk rendement
Het kabinet is van plan om vanaf 2025 belasting te gaan heffen over het werkelijk rendement in Box 3. Met een zogenaamde vermogensaanwasbelasting zal jaarlijks belasting worden geheven over de werkelijke opbrengst van het vermogen.
Lees meer
Vraag tijdig uw aanslag vennootschapsbelasting aan
Als u een BV heeft, kunt u 8% belastingrente voorkomen door vóór 1 juni 2022 een correcte aangifte vennootschapsbelasting (VPB) 2021 in te dienen.
Lees meer
Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen werken zonder vergunning
Wilt u vluchtelingen uit Oekraïne als werknemer aannemen? Dan hoeft u geen werkvergunning aan te vragen.
Lees meer
Controleer inkomende facturen op BTW-verleggingsregeling
Als een BTW-verleggingsregeling van toepassing is, mag uw leverancier of opdrachtnemer geen BTW op de factuur vermelden. Controleer daarom altijd goed of de BTW op uw inkomende facturen terecht is.
Lees meer
Uitkering betaald ouderschapsverlof naar 70 procent dagloon
De uitkering voor betaald ouderschapsverlof wordt verhoogd naar 70 procent van het dagloon. Het voorstel voor de verhoging naar 70 procent is door staatssecretaris Van Gennip naar de Tweede kamer gestuurd.
Lees meer
Gebruikelijk loon dga dit jaar weer hoger
Het normbedrag voor het gebruikelijk loon van een dga stijgt voor het jaar 2022 van € 47.000 naar € 48.000.
Lees meer
Wijziging in gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen
Vanaf 2022 zijn niet alle arbovoorzieningen meergericht vrijgesteld. Alleen arbovoorzieningen die verplicht zijn volgens de Arbeidsomstandighedenwet kunnen nog onder deze vrijstelling vallen.
Lees meer
Subsidieregeling voor emissieloze bedrijfsauto’s
Het is weer mogelijk om voor het jaar 2022 subsidie aan te vragen voor een nieuwe emissieloze bedrijfsauto voor het vervoer van goederen.
Lees meer
Vrijstelling VPB eerder mogelijk bij startende stichting
Voor stichtingen en verenigingen bestaat een VPB-vrijstelling voor geringe winsten. Deze vrijstelling is van toepassing als de winst in een jaar niet hoger is dan € 15.000.
Lees meer
Aftrek hypotheekrente blijft, maar minder fiscaal voordeel
De regering heeft in het coalitieakkoord niets opgenomen over verdere afbouw van de aftrek van hypotheekrente voor een eigen woning.
Lees meer
NOW Q1 2022 aanvragen
Werkgevers die vanwege corona of door andere oorzaken met omzetverlies te maken hebben, kunnen tot en met 13 april 2022 de tegemoetkoming NOW aanvragen.
Lees meer
Uitstel van belastingbetaling verlengd tot en met 31 maart
Ondernemers die vanwege de coronacrisis moeite hebben met het tijdig betalen van hun belastingschulden, kunnen langer uitstel van betaling krijgen.
Lees meer
Termijn aanvaarding arbeidsovereenkomst gewijzigd
Een werkgever is verplicht om een oproepkracht in de dertiende maand een aanbod te doen voor een arbeidsovereenkomst met vaste uren.
Lees meer
Is de fiscale eenheid vennootschapsbelasting nog aantrekkelijk?
In de vennootschapsbelasting bestaan al jaren twee tarieven. In 2022 zal het verschil nog groter worden. Reden om afscheid te nemen van de fiscale eenheid?
Lees meer
Bewaarplicht digitale administratie
Administraties zijn tegenwoordig vergaand gedigitaliseerd en dus heeft de Belastingdienst de fiscale eisen hieromtrent toegelicht.
Lees meer
Vanaf 1 maart 2022 subsidie STAP voor scholing
Vanaf 2022 is het niet meer mogelijk om scholingsuitgaven in de aangifte inkomstenbelasting in aftrek te brengen.
Lees meer
Aandelenopties werknemers vanaf 2022 flexibeler belast
Vanaf dit jaar kan een werknemer kiezen wanneer hij belasting wil betalen over verkregen aandelenopties.
Lees meer
Ook in 2022 nog lager gebruikelijk loon voor innovatieve start-up
Innovatieve start-ups kunnen er ook in 2022 voor kiezen een lager gebruikelijk loon uit te keren dan een dga normaal gesproken aan gebruikelijk loon moet opnemen.
Lees meer
Betaling transitievergoeding in termijnen? Mag dat?
Over de hoogte van de te betalen transitievergoeding kan discussie ontstaan. Zeker als een bedrijf op een later moment is overgenomen.
Lees meer
Vanaf 2022 belastingvrije thuiswerkvergoeding mogelijk
Vanaf volgend jaar mag de werkgever aan werknemers een onbelaste thuiswerkvergoeding van € 2 per dag geven.
Lees meer
Subsidie elektrische auto in 2022
Volgend jaar, vanaf 3 januari 2022, kunnen particulieren voor een nieuwe elektrische auto € 3.350 subsidie krijgen.
Lees meer
Verliezen verrekenen: wat verandert er per 1 januari 2022?
Heeft of verwacht u verrekenbare verliezen in de vennootschapsbelasting? De regels worden verruimd, maar ook beperkt vanaf 1 januari 2022.
Lees meer
Gebruik in 2021 de nog ruimere vrije ruimte in de WKR
Vanaf 2022 gaat de vrije ruimte weer omlaag.
Lees meer
Extra regels voor bestuursvereniging en stichting
Besturen van verenigingen en stichtingen hebben met ingang van 1 juli van dit jaar met extra regels te maken.
Lees meer
Coronamaatregelen: Wat is gestopt en waar kunt u nog een beroep op doen?
Vanaf 1 oktober 2021 is het generieke deel van het steunpakket in verband met de coronacrisis stopgezet.
Lees meer
Doorlopende machtiging intermediair
De Belastingdienst heeft dit jaar een doorlopende machtiging ter beschikking gesteld. Dit betekend dat u niet meer ieder jaar aan ons toestemming hoeft te geven om te beschikken over deze vooraf ingevulde aangifte.
Lees meer
Meer Duidelijkheid Over Berekenen BTW Bij Commissaris
Meer duidelijkheid over berekenen BTW bij commissaris
In welke gevallen moet een commissaris of andere toezichthouder BTW berekenen over de toezichthoudende taken die hij uitvoert?
Lees meer
Versoepeling Afbetalen Belastingschulden
Versoepeling afbetalen belastingschulden
Er komt een soepelere regeling voor de aflossing van belastingschulden waarvoor eerder uitstel van betaling werd verleend.
Lees meer
Per 2022 Gedeeltelijk Betaald Ouderschapsverlof
Per 2022 gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof
Het ouderschapsverlof is nu in de meeste gevallen nog onbetaald. Maar dat gaat wijzigen.
Lees meer
Verblijfkosten Eigen Rijders Verhoogd
Verblijfkosten eigen rijders verhoogd
Ondernemers in de transportsector die zelf meerdaagse internationale ritten maken, kunnen een vast bedrag aan verblijfkosten aftrekken.
Lees meer
Minder Belasting Betalen Bij Zorg Kind Na Echtscheiding
Minder belasting betalen bij zorg kind na echtscheiding?
Ouders die na een echtscheiding de zorg voor een of meer kinderen jonger dan 12 jaar verdelen en daarnaast werken, kunnen beiden recht hebben op de inkomens afhankelijke combinatiekorting.
Lees meer
Leningen Via Tozo Later Terugbetalen
Leningen via Tozo later terugbetalen
Ook de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) wordt met drie maanden verlengd en kan worden aangevraagd tot 1 oktober 2021.
Lees meer
Internetabonnement Vrijgesteld Met Eigen Bijdrage Werknemer
Internetabonnement vrijgesteld met eigen bijdrage werknemer
Vergoedt u als werkgever de kosten van een noodzakelijk internetabonnement aan uw werknemer?
Lees meer
Kabinet Schrapt BIK Ruil Voor Lagere AWfpremie
Kabinet schrapt BIK in ruil voor lagere AWf-premie
Het kabinet heeft besloten de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) met terugwerkende kracht tot 1 januari van dit jaar te schrappen.
Lees meer
Aanvraag Subsidie Praktijkleren
Aanvraag Subsidie praktijkleren
Bedrijven die een praktijk- of werkleerplaats aanbieden, kunnen hiervoor subsidie krijgen.
Lees meer
TVL Voortgezet In Derde Kwartaal 2021
TVL voortgezet in derde kwartaal 2021
De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt inhoudelijk ongewijzigd voortgezet in het derde kwartaal van 2021.
Lees meer
Personeel Inhuren
Personeel inhuren? Voorkom inlenersaansprakelijkheid
Als u personeel inhuurt van een derde, kunt u aansprakelijk gesteld worden voor de premies en belastingen die deze derde moet afdragen.
Lees meer
Hoger Niveau EHerkenning Informatieplicht Energiebesparing
Hoger niveau eHerkenning informatieplicht energiebesparing
Heeft uw bedrijf een informatie- en energiebesparingsplicht, dan is hiervoor vanaf 1 juli 2021 minimaal eHerkenning niveau 2+ met machtiging RVO-diensten niveau eH 2+nodig.
Lees meer
Dreigt sluiting voor tienduizenden kantoorpanden?
Vele tienduizenden kantoorpanden beschikken nog niet over het juiste energielabel. Daardoor dreigt sluiting voor deze panden per 1 januari 2023.
Lees meer
Subsidie voor verplicht afgelaste evenementen
Voor evenementen die tussen 1 juli en 31 december van dit jaar worden georganiseerd kunnen organisatoren een deel van de kosten vergoed krijgen.
Lees meer
Nieuwe BTW-regels voor afstandsverkopen
Vanaf 1 juli dit jaar gaat de nieuwe EU-BTW-richtlijn voor e-commerce gelden en komen er nieuwe regels voor de BTW.
Lees meer
Thuiswerken: wat is onbelast en wat niet?
Vanwege het coronavirus werkt Nederland zo veel mogelijk thuis. Kan een werkgever de werknemers hiervoor ook een onbelaste vergoeding geven?
Lees meer
Taxatiewaarde van belang voor startersvrijstelling
De taxatiewaarde van een woning kan vanaf 1 april 2021 bepalend zijn voor het krijgen van de startersvrijstelling.
Lees meer
Subsidie voor emissieloze bedrijfsauto
Ondernemers kunnen vanaf 15 maart 2021 een subsidie van maximaal € 5.000 krijgen voor een emissieloze bedrijfsauto.
Lees meer
Definitieve aanvraag tweede periode NOW van start
Deed u voor de tweede NOW-periode een beroep op de steunmaatregel en ontving u een voorschot? Vanaf 15 maart 2021 de definitieve aanvraag indienen bij het UWV.
Lees meer
Meer coronasteun via TONK
Het kabinet trekt fors meer geld uit voor inkomensondersteuning via de TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten).
Lees meer
TVL in tweede kwartaal naar 100%
De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt opnieuw verhoogd.
Lees meer
Extra opletten bij belastingaangifte 2020
Vanwege het coronavirus zijn er specifieke aandachtspunten. Wij houden daar bij de uitwerking rekening mee.
Lees meer
Aanvraagperiode definitieve NOW-berekening verlengd
Werkgevers krijgen meer tijd om de definitieve aanvraag voor de NOW, de tegemoetkoming in de loonkosten, in te dienen.
Lees meer
Nieuwsbrief 1e kwartaal 2021
In dit nummer behandelen we onder andere de NOW. Vanaf 15 februari gaat de aanvraag NOW 1ste kwartaal 2021 van start.
Lees meer
Interview Pieter van der Veen
Mooi interview met Pieter van der Veen in het magazine In Zaken Betuwe.
Lees meer
Eindejaarstips 2020
Wat kunt u als ondernemer dit jaar fiscaal nog regelen? Zijn er voor de dga belangrijke aandachtspunten die voor 1 januari 2021 geregeld moeten zijn?
Lees meer
Nieuwsbrief 4e kwartaal 2020
In dit nummer behandelen we onder andere de voorwaarden voor de NOW 3.0 die bekend gemaakt zijn. Hoe ziet de derde variant van deze steunmaatregel eruit?
Lees meer
Dit jaar nog belastingvrij schenken?
Werkgevers kunnen via de vrije ruimte in de werkkostenregeling allerlei zaken aan hun personeel belastingvrij vergoeden en verstrekken.
Lees meer
Gebruik de extra vrije ruimte WKR in 2020
Werkgevers kunnen via de vrije ruimte in de werkkostenregeling allerlei zaken aan hun personeel belastingvrij vergoeden en verstrekken.
Lees meer
Versoepeling voor aflossing belastingschulden
Ondernemers die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen met de betaling van hun belasting hebben uitstel van betaling gekregen.
Lees meer
Coronaprotocol bij AT&C
Vanwege de huidige uitbraak van het coronavirus, zijn wij genoodzaakt om voor uw veiligheid en die van onze medewerkers, een aantal maatregelen in acht te nemen.
Lees meer
Extra nieuwsbrief steunmaatregelen voor ondernemers inzake coronavirus
Het kabinet heeft eerder extra steunmaatregelen bekendgemaakt voor het bedrijfsleven, om zodoende de negatieve effecten van het coronavirus zo goed mogelijk te compenseren. Hier vindt u een overzicht van de belangrijkste maatregelen.
Lees meer
Extra nieuwsbrief steunmaatregelen bedrijven inzake coronavirus
Het kabinet heeft eerder extra steunmaatregelen bekendgemaakt voor het bedrijfsleven, om zodoende de negatieve effecten van het coronavirus zo goed mogelijk te compenseren. Hier vindt u een overzicht van de belangrijkste maatregelen.
Lees meer
Fiscale toost op het nieuwe jaar!
De regels inzake het vergoeden van rente aan de Belastingdienst voor wat betreft de vennootschapsbelasting (Vpb), gaan in 2020 veranderen. Ook het vergoeden van rente dóór de Belastingdienst gaat voor wat betreft de Vpb veranderen. Deze maatregelen zijn op Prinsjesdag aangekondigd.
Lees meer