zekerheid tot in de details

Nieuws

AT&C ondersteunt u bij allerlei financieel-administratieve taken, van jaarrekening en tussentijdse rapportage tot de efficiëntste inrichting van uw administratie.

Medisch
Wanneer zijn voedingssupplementen aftrekbaar?
Zorgkosten zijn onder voorwaarden aftrekbaar van uw inkomen. Vallen voedingssupplementen ook onder zorgkosten, en zo ja, wat zijn dan de voorwaarden? De Belastingdienst heeft hierover onlangs een standpunt bekendgemaakt, zodat u weet waar u in de praktijk aan toe bent.
Lees meer
Typen
Aanvraag subsidie praktijkleren weer mogelijk
Van 3 juni tot en met 17 september 2024 17.00 uur kunt u weer subsidie praktijkleren aanvragen. De subsidie is een tegemoetkoming in gemaakte loon of begeleidingskosten van een leerling, student, promovendus of technologische ontwerper in opleiding (toio).
Lees meer
Schaken
Fiscaal partnerschap na niet-ontvankelijk verklaring echtscheiding
Als echtgenoten gaan scheiden, dient hiertoe een verzoek te worden ingediend bij de rechtbank. Na het indienen van een verzoek om echtscheiding eindigt het fiscaal partnerschap als de echtgenoten niet meer op hetzelfde woonadres staan ingeschreven. Maar wat nu als het echtscheidingsverzoek niet-ontvankelijk wordt verklaard? Welke gevolgen heeft dat voor het fiscale partnerschap?
Lees meer
Auto
Hoeveel privékilometers nog na switch uitsluitend zakelijk gebruikte bestelauto?
Als een ondernemer of werknemer een bestelauto uitsluitend zakelijk gebruikt, kan de bijtelling worden voorkomen zonder kilometeradministratie bij te houden. Maar wat nu als men in de loop van het jaar de beschikking krijgt over een personenauto of niet uitsluitend zakelijk gebruikte bestelauto, en de uitsluitend zakelijk gebruikte bestelauto inruilt? Hoeveel privékilometers mag men dan nog rijden?
Lees meer
Euro
Minder snel alsnog hoge WW-premie vanaf 2025
Al eerder was bekend dat vanaf 1 januari 2025 de huidige grens voor de beoordeling of een lage WW-premie alsnog een hoge WW-premie wordt, omlaag gaat. Medio mei 2024 is het besluit hiertoe in het Staatsblad gepubliceerd.
Lees meer
Medisch
Valpreventie door fysiotherapeut vrijgesteld van btw?
Ouderen lopen een verhoogd risico op vallen. Dit vanwege zichtproblemen, medicatie of andere oorzaken. De vraag is gesteld of trainingen die ten doel hebben om vallen te voorkomen, kunnen delen in de btw-vrijstelling voor medische diensten. Een Kennisgroep van de Belastingdienst heeft deze vraag ontkennend beantwoord.
Lees meer
Laptop
Aangifte en opgaaf dividendbelasting verplicht digitaal
Bedrijven moeten de aangifte en opgave dividendbelasting vanaf 1 juli 2024 verplicht digitaal inleveren. Voor dividenduitkeringen tot en met 2023 kon dit nog op papier plaatsvinden, voor uitkeringen vanaf 2024 vanaf 1 juli 2024 niet meer.
Lees meer
Auto
Fiscale behandeling van een deelauto
Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer duidelijkheid proberen te verschaffen over de fiscale positie van deelauto’s. In de brief wordt ook aangegeven hoe deelauto’s fiscaal gestimuleerd zouden kunnen worden.
Lees meer
Glijbaan
Subsidie voor groepshulpen kinderopvang
Kinderopvangorganisaties kunnen vanaf dit jaar subsidie aanvragen voor een praktijk(leer)plaats van groepshulpen. De subsidie biedt een tegemoetkoming in de loonkosten van groepshulpen. Het doel is dat door de subsidie meer groepshulpen worden aangenomen en dat zij kunnen doorgroeien in de kinderopvang.
Lees meer
Juridisch
Hoge Raad: box 3 op basis van werkelijk rendement
Donderdag 6 juni 2024 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het box 3-stelsel nog steeds in strijd is met Europees recht als het forfaitaire rendement hoger is dan het werkelijke rendement. Dat kan betekenen dat uw box 3-heffing lager kan worden vastgesteld dan op basis van de wettelijke regels.
Lees meer
Navigatie
Parkeerautomaat defect, wat nu?
Op veel plaatsen in Nederland geldt dat u voor het parkeren van uw voertuig moet betalen. Maar wat nu als u wel wilt betalen, maar dit niet mogelijk is omdat de parkeerautomaat defect is? Wat vond Gerechtshof Den Haag dat er dan in redelijkheid geëist kan worden?
Lees meer
Auto
Is contributie autoclub btw belast?
Er bestaan de nodige hobbyclubs voor autoliefhebbers in Nederland. Is de contributie van een dergelijke club ook belast met btw? En zo ja, waar hangt dit vanaf?
Lees meer
Laptop
Doe aangifte bij niet meer voldoen aan voortzettingseis BOR
Als een ondernemer zijn bedrijf schenkt of iemand erft zijn bedrijf, kan gebruik worden gemaakt van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Een belangrijke voorwaarde voor de BOR is dat het bedrijf minstens vijf jaar moet worden voortgezet. Als niet meer aan deze eis wordt voldaan, moet dit bij de Belastingdienst gemeld worden en aangifte worden gedaan.
Lees meer
Handen Schudden
Kabinet wil wettelijk rouwverlof invoeren
Het kabinet wil wettelijk vastleggen dat werkende ouders met minderjarige kinderen recht krijgen op rouwverlof. Het verlof kan worden opgenomen als één van de ouders of één van de minderjarige kinderen komt te overlijden.
Lees meer
Typen
Vanaf 1 juli 2024 vervoer werknemers verplicht registreren
Werkgevers met 100 of meer werknemers in dienst moeten vanaf 1 juli van dit jaar gegevens inzake de mobiliteit van hun werknemers registreren en in 2025 hierover rapporteren. De verplichting betreft zakelijke reizen en reizen in het kader van het woon-werkverkeer.
Lees meer
Vrachtwagens
Onbelaste kostenvergoeding chauffeurs breed toepasbaar?
Volgens de cao-Beroepsgoederenvervoer dient een werkgever zijn chauffeurs een vaste netto vergoeding te geven voor verblijfskosten. Met de Belastingdienst is afgesproken dat deze vergoeding gericht vrijgesteld is binnen de werkkostenregeling en daarmee onbelast kan zijn. De Belastingdienst heeft verduidelijkt of, en zo ja wanneer, een dergelijke vergoeding ook voor chauffeurs buiten de cao van toepassing is.
Lees meer
Supermarkt
Zijn alle kosten van verschillende diëten aftrekbaar?
Als u aan een ziekte lijdt, dient u zich soms aan een bepaald dieet te houden. Onder voorwaarden kunnen de kosten hiervan in aftrek worden gebracht als zorgkosten. Maar welk bedrag kunt u aftrekken als u verschillende, elkaar overlappende diëten moet volgen?
Lees meer
Auto
Onbelaste reiskostenvergoeding blijft €0,23/km
Werkgevers mogen hun personeel voor zakelijke reizen een onbelaste reiskostenvergoeding betalen van €0,23/km. Ondernemers mogen hetzelfde bedrag van de winst aftrekken voor de kosten van zakelijke reizen. Het bedrag van €0,23/km wordt voorlopig niet aangepast. Dit blijkt uit een reactie van staatssecretaris Van Rij op een onderzoek naar deze vergoeding.
Lees meer
Administratie
Wijs loon tijdig aan in vrije ruimte, niet pas in bezwaar/beroep
U mag als werkgever een aantal loonbestanddelen onderbrengen in de werkkostenregeling. U moet deze loonbestanddelen dan wel op tijd aanwijzen. Dit is, naar het oordeel van de Hoge Raad, meer mogelijk als al sprake is van bezwaar en beroep.
Lees meer
Geld
Box 3 op basis van werkelijk rendement vanaf 2027?
Om het aangekondigde nieuwe box 3-stelsel op basis van werkelijk rendement met ingang van 2027 in te kunnen voeren, moet dit wetsvoorstel eind juni 2024 in de ministerraad worden besproken. In de Tweede Kamer werd een motie aangenomen die de regering verzoekt om de invoering van het nieuwe box 3-stelsel voort te zetten.
Lees meer
Geld
Toch recht op LKV bij overgang van onderneming
De Hoge Raad heeft geoordeeld dat een loonkostenvoordeel (LKV) niet vervalt bij een overgang van een onderneming naar een nieuwe werkgever. Deed zo’n situatie zich bij u voor, dan kent de Belastingdienst u alsnog een LKV toe mits u op tijd in actie kwam.
Lees meer
Internationaal
Belastingdienst publiceert handleiding internationaal opererende artiesten en sporters
De Belastingdienst heeft een handleiding gepubliceerd inzake de heffing van vennootschapsbelasting over verdiensten van internationaal opererende artiesten en sporters die ontvangen worden door vennootschappen onderworpen aan de Nederlandse vennootschapsbelasting. De handleiding is een hulpmiddel bij het voorkomen van dubbele belastingheffing.
Lees meer
Juridisch
Aan werknemer verstrekte gezonde maaltijd onbelast?
Een werkgever die in 2017 en 2018 zijn personeel gratis gezonde maaltijden verstrekte, hoeft hierover geen loonbelasting af te dragen. Dit heeft de Hoge Raad beslist. De verstrekte maaltijden waren gericht vrijgesteld binnen de werkkostenregeling omdat ze rechtstreeks voortvloeiden uit het arbobeleid van de werkgever.
Lees meer
Sparen
Bezwaar tegen definitieve aanslag IB 2023 met box 3
Ook als u alleen bank- en spaartegoeden in box 3 heeft kan het verstandig zijn om tegen de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2023 in bezwaar te komen. Bijvoorbeeld omdat u werkelijke rendement (veel) lager is dan het forfaitaire rendement of vanwege een beroep op strijd met Europees recht.
Lees meer
Kas
Namen gebruikers verlaagde energietarieven openbaar
De namen van bedrijven die profiteren van lagere energietarieven voor glastuinbouw, landpalen of walstroom worden vanaf het najaar van 2025 openbaar gemaakt. Lagere energietarieven worden aangemerkt als steunmaatregelen, waarvoor is geregeld dat de namen van gebruikers ervan worden gepubliceerd.
Lees meer
Geld
Geen extra jubelton via kruislings schenken
De vrijstelling in de schenkbelasting voor schenkingen ten behoeve van de eigen woning die tot voor kort bestond, de zogenaamde jubelton, kan niet meerdere malen worden genoten via kruislings schenken. Dit heeft het gerechtshof in Den Haag onlangs beslist.
Lees meer
Molen
Btw betalen bij verkoop bouwkavel als particulier?
Een rechter oordeelde dat een particulier die twee bouwkavels verkocht, hierover btw moest afdragen aan de Belastingdienst. De rechter vond namelijk dat deze particulier dit deed als btw-ondernemer.
Lees meer
Juridisch
In ploegendienst werken geen arbeidsvoorwaarde
Regelmatig komt de vraag voorbij wanneer iets een arbeidsvoorwaarde is. In een recente uitspraak ging het om de vraag of het werken in een drieploegendienst een arbeidsvoorwaarde was geworden.
Lees meer
Handtekening
Ondernemingen gaan jaarlijks betalen voor inschrijving Kamer van Koophandel
Ondernemingen zullen in de nabije toekomst een bijdrage moeten gaan betalen om ingeschreven te staan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Dit blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer van minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat. De hoogte van de bijdrage is nog niet bekend, maar dit zal zeker meer dan € 25 zijn.
Lees meer
BOR verloren bij faillissement?
Als u uw bedrijf schenkt of uw erfgenamen verkrijgen het bedrijf door vererving, kan onder voorwaarden gebruik worden gemaakt van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). In bepaalde situaties, waaronder een faillissement binnen vijf jaar, kan de voorwaardelijk toegepaste BOR komen te vervallen.
Lees meer
Computer
Moet u vóór 1 juli in actie komen bij grensoverschrijdend telewerken?
In een ander EU-land wonende werknemers die voor een in Nederland gevestigde werkgever werken maar deels thuis in hun woonland werken, kunnen te maken krijgen met sociale verzekeringsplicht in hun woonland. Zij kunnen bij de SVB echter om een uitzonderingspositie vragen, waardoor ze toch in Nederland sociaal verzekerd zijn. Om dat vanaf 1 juli 2023 te laten gelden, moeten zij wel vóór 1 juli 2024 in actie komen.
Lees meer
Binnenhof
Fiscale maatregelen uit het hoofdlijnenakkoord
PVV, VVD, NSC en BBB hebben op 16 mei 2024 een hoofdlijnenakkoord gesloten. Hoewel dit een akkoord op hoofdlijnen is dat nog moet leiden tot een regeerakkoord, kunnen hieruit wel al diverse concrete – en nog nader uit te werken – fiscale maatregelen ontleend worden.
Lees meer
Euro
Controleer uw definitieve aanslag IB 2023 op box 3
Heeft u box 3-vermogen en ontvangt u een definitieve aanslag inkomstenbelasting 2023? Onderzoek dan of het verstandig is om hier tegen in bezwaar te komen.
Lees meer
Auto
Wijziging inning fijnstoftoeslag motorrijtuigenbelasting
In de loop van dit jaar gaat de Belastingdienst het innen van de fijnstoftoeslag in de motorrijtuigenbelasting (mrb) veranderen. Dit geldt zowel voor personen- als bestelauto’s. Door afronding van de bedragen kan een en ander iets meer mrb gaan kosten.
Lees meer
Typen
Handboek Loonheffingen 2024 weer beschikbaar
Voor werkgevers is het Handboek Loonheffingen 2024 beschikbaar. De Belastingdienst publiceert dit Handboek ieder jaar en vermeldt hierin alle zaken die werkgevers bij de loonheffingen in acht moeten nemen om correcties en boetes te voorkomen.
Lees meer
Speen
Mogelijk extra verhoging kinderopvangtoeslag 2025
Het kabinet is van plan de kinderopvangtoeslag voor bepaalde inkomens per 2025 extra verhogen. Deze verhoging komt bovenop de indexatie van de toeslag vanwege inflatie. De Tweede en Eerste Kamer moeten nog instemmen met het uiteindelijke voorstel.
Lees meer
Euro
Fiscale gevolgen terugbetaling niet-aftrekbare lijfrentepremie
Betaalde u meer lijfrentepremies dan u in aftrek kunt brengen in uw aangifte inkomstenbelasting? Dan kunt u het niet aftrekbare deel terugvragen bij de financiële instelling waar u de lijfrente afsloot. Houd wel rekening met de fiscale gevolgen hiervan.
Lees meer
Typen
Stand van zaken UBO-registers
Minister Van Weyenberg van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de laatste stand van zaken met betrekking tot de UBO-registers. Daarbij is hij ook ingegaan op enkele aankomende wijzigingen.
Lees meer
Woning
Leeftijd bij vrijstelling overdrachtsbelasting geen discriminatie
De overdrachtsbelasting kent een vrijstelling voor personen tussen de 18 en 35 jaar. Die vrijstelling is geen vorm van ongeoorloofde discriminatie, aldus het Hof Den Bosch. Er is immers sprake van een gerechtvaardigde doelstelling van de wetgever. Bovendien bestaat er een redelijke verhouding tussen de maatregel en het te bereiken doel.
Lees meer
Zonnepanelen
Brutoloon belastingvrij ruilen voor netto vergoeding?
Met een zogenaamde cafetariaregeling kunnen uw werknemers brutoloon onder voorwaarden belastingvrij ruilen voor een netto vergoeding. Dat is, ook onder voorwaarden, mogelijk zonder dat het u als werkgever extra geld kost. De Belastingdienst heeft dat onlangs bevestigd.
Lees meer
Medisch
Gebitsbeschermers sporters vrijgesteld van btw?
Sommige tandtechnici fabriceren gebitsbeschermers die gebruikt worden in de sport, zoals bij ijshockey. De Belastingdienst heeft zich onlangs gebogen over de vraag of een dergelijke gebitsbeschermer is vrijgesteld van btw.
Lees meer
Geld
Let op bij terugvragen btw van niet-betalende debiteur
Heeft u debiteuren die hun facturen niet (geheel) betalen? U kunt dan, onder voorwaarden, de btw op deze facturen misschien (deels) terugvragen. Let daarbij wel op een aantal aandachtspunten zoals het op tijd terugvragen van de btw, het weer afdragen van de btw bij alsnog betalen én mogelijk onverwachte fiscale gevolgen van nadere afspraken met uw debiteur.
Lees meer
Auto
Hogere boete zware auto terecht?
Als u met uw auto op de openbare weg rijdt, moet u motorrijtuigenbelasting betalen. Doet u dit niet, dan loopt u het risico dat u een naheffing met boete moet betalen. Die boete is gekoppeld aan de hoogte van de naheffing. Is dit terecht?
Lees meer
Horeca
Voorstelling in open lucht niet te vergelijken met bioscoop
Een culturele voorstelling in de open lucht is voor de omzetbelasting niet te vergelijken met een bioscoop. Derhalve is het lage btw-tarief ook niet van toepassing. Tot deze conclusie kwam rechtbank Zeeland-West-Brabant.
Lees meer
Windmolen
Meer subsidiemogelijkheden duurzame energieopwekking voor VvE’s
De Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) is vanaf dit jaar, 2024, verruimd. Via de SCE vragen met name Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) en energiecoöperaties subsidie aan voor zonne-energie, windenergie en energie via waterkracht.
Lees meer
Vlaggen
In meerdere landen woonachtig, wat is dan uw fiscale woonplaats?
Wat fiscaal als uw woonplaats wordt aangemerkt, is niet altijd even duidelijk. Zeker niet als u in een jaar in meerdere landen woonde. Het gerechtshof in Amsterdam heeft onlangs aangegeven welke aspecten voor het bepalen van de fiscale woonplaats in die situatie van belang kunnen zijn.
Lees meer
Invalide
Zijn verpleegkosten tijdens vakantie aftrekbaar?
Gehandicapten en kwetsbare ouderen verblijven soms in een Wlz-instelling (Wet langdurige zorg). Dergelijke instellingen regelen voor hun bewoners ook af en toe vakanties. De vraag is of de kosten van het begeleidende verplegend personeel aftrekbaar zijn als zorgkosten?
Lees meer
Medisch
Digitaal medisch consult vrijgesteld van btw?
Ook in de medische wereld wordt steeds meer gebruikgemaakt van digitale technieken. Onlangs kwam de vraag aan de orde of ook digitale consulten kunnen delen in de btw-vrijstelling voor medische diensten. Wat vond de rechter hiervan?
Lees meer
Handen Schudden
Verdere wijzigingen bedrijfsopvolgingsregelingen aangekondigd
De bedrijfsopvolgingsregeling en de doorschuifregeling bij schenken en overlijden gaan nog verder wijzigen. Vorige jaar zijn al wijzigingen voor de BOR en DSR per 2024 en 2025 in de wet opgenomen. Het kabinet kondigt nu in een internetconsultatie nog verdere aanpassingen per 2025 en 2026 aan. Welke zijn dit?
Lees meer
Auto
Voorjaarsnota: tal van gevolgen voor de automobilist
De onlangs verschenen Voorjaarsnota heeft heel wat gevolgen voor de automobilist, zowel voor personenauto’s als bestelauto’s, elektrisch of niet-elektrisch. Wat zijn de plannen?
Lees meer
Portemonnee
Duidelijkheid over aftrek kosten boetes en dwangsommen
Geldboetes en dwangsommen zijn niet aftrekbaar van de winst. Dat geldt ook voor de hiermee samenhangende kosten. Omdat hierover in de praktijk onduidelijkheid bestaat, heeft de Belastingdienst de aftrekbeperkingen verduidelijkt.
Lees meer
Geld
Eisen inzake bestedingen ANBI verduidelijkt
Algemeen Nut beogende Instellingen, ANBI’s, hebben onder voorwaarden recht op een aantal fiscale faciliteiten. Eén van de voorwaarden is de eis inzake het bestedingscriterium. Deze eis betekent dat een ANBI niet meer vermogen mag aanhouden dan nodig is voor het uitvoeren van haar activiteiten als ANBI.
Lees meer
Kinderwagen
Alle verlofregelingen terugbrengen naar drie?
De Wet arbeid en zorg kent inmiddels een waaier aan verlofregelingen. Het kabinet wil deze verschillende regelingen terugbrengen naar drie soorten verlof: verlof voor zorg voor kinderen, verlof voor zorg voor naasten en verlof voor persoonlijke situaties.
Lees meer
Euro
Dga-taks ook bij lening van bank in plaats van bv?
Een dga die te veel geld leent bij de eigen bv, betaalt hierover sinds 2023 belasting. Deze belasting staat ook wel bekend als de dga-taks. Ook geld dat een dga leent van een bank kan, onder omstandigheden, geraakt worden door deze dga-taks.
Lees meer
Juridisch
LIV vervalt en LKV ouderen bouwt af vanaf 2025
LIV vervalt en LKV ouderen bouwt af vanaf 2025 De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel waarin het lage-inkomensvoordeel vervalt per 2025 en het loonkostenvoordeel voor oudere werknemers wordt afgebouwd vanaf 2025.
Lees meer
Woning
Verdeelt u de hypotheekrenteaftrek over u en uw partner?
Bent u eigenaar van een woning waarop hypotheek rust en heeft u een fiscale partner, dan kunt u de aftrek van de hypotheekrente onderling verdelen. Blijkt die verdeling achteraf niet optimaal te zijn geweest, dan kunt u die nog herzien. Maar tot wanneer?
Lees meer
Handen Schudden
Aandelen familiebedrijven toch belast in vermogensaanwasbelasting
Aandelen in familiebedrijven worden straks ook via de vermogensaanwasbelasting belast. Eerder was het plan dat deze via de vermogenswinstbelasting belast zouden worden. Er is overigens grote twijfel of het toekomstige box 3-stelsel al (volledig) in kan gaan in 2027.
Lees meer
Euro
Informatie over box 3 in IB tot en met 2023
Heeft u box 3-vermogen in uw aangifte inkomstenbelasting over de jaren tot en met 2023? Verwacht wordt dat de Hoge Raad in augustus/september uitspraak doet over box 3. De Belastingdienst ontwikkelt ter voorbereiding op de uitspraken alvast een digitaal formulier ‘opgaaf werkelijk rendement’.
Lees meer
Woning
Taxatiewaarde of koopsom bepalend voor vrijstelling overdrachtsbelasting?
Als u een woning koopt, moet u in beginsel over de koopsom overdrachtsbelasting betalen. Er bestaat, onder voorwaarden, een vrijstelling van overdrachtsbelasting voor personen tussen 18 en 35 jaar die deze vrijstelling nog niet eerder hebben toegepast.
Lees meer
Auto
Loket subsidie elektrische bedrijfsauto 23 april open
Ondernemers die van plan zijn een volledig elektrische bedrijfsauto te kopen, kunnen vanaf 23 april 2024 07.00 uur de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) aanvragen. De subsidie bedraagt maximaal € 5.000 per bedrijfsauto. De SEBA is dit jaar voor het laatst beschikbaar.
Lees meer
Auto
Fors hogere motorrijtuigenbelasting voor LPG-rijder
Automobilisten die op LPG rijden moeten vanaf 2026 rekening houden met fors hogere motorrijtuigenbelasting. Oorzaak hiervan is het feit dat de korting voor zogenaamde G3-installaties dan wordt afgeschaft.
Lees meer
Geld
Box 3? Wijzig vóór 1 mei 2024 uw voorlopige aanslag IB 2023!
Heeft u vermogen in box 3? Dan kan het in bepaalde situaties verstandig zijn om vóór 1 mei 2024 uw voorlopige aanslag IB 2023 aan te (laten) passen. Dit heeft te maken met verschillen tussen de voorlopige en de definitieve forfaitaire rendementspercentages.
Lees meer
Handen Schudden
Geen arbeidsovereenkomst op basis van Deliveroo-criteria
De Hoge Raad heeft in het Deliveroo-arrest aangegeven dat voor de bepaling of sprake is van een arbeidsovereenkomst een holistische benadering geldt. Dat betekent dat naar alle feiten en omstandigheden moet worden gekeken. In een recente zaak viel die beoordeling uit in het nadeel van de persoon die zich beriep op het bestaan van een arbeidsovereenkomst.
Lees meer
Euro
Overwerk bij grote vaste contracten vanaf 2025 goedkoper
Vanaf 1 januari 2025 gaat de huidige grens voor een lage WW-premie bij een werknemer waar meer dan 30% wordt verloond, van 35 uur per week omlaag naar 30 uur per week. Hierdoor wordt de interne wendbaarheid bevordert en wordt bijgedragen aan een lastenverlaging voor bedrijven.
Lees meer
Binnenhof
Voorjaarsnota 2024: extra uitgaven en dekkingen
Na een verzoek om de voorjaarsbesluitvorming van de informateurs heeft het demissionaire kabinet besloten de Voorjaarsnota 2024 op maandag 15 april 2024 – eerder dan gepland – aan te bieden aan de Tweede en Eerste Kamer.
Lees meer
Geld
Extra reparatie koopkracht via huurtoeslag
De zogenaamde eigen bijdrage in de huurtoeslag wordt dit jaar nogmaals verlaagd. De extra verlaging bedraagt ruim € 36 per jaar. Per 1 januari 2024 was de eigen bijdrage al met ruim € 30 verlaagd.
Lees meer
Handen Schudden
Advieswijzer Zakendoen met uw eigen bv
Als directeur-grootaandeelhouder (dga) bent u in de unieke positie om zaken te doen met uw eigen bv. Partijen moeten dan wel zakelijk met elkaar omgaan en afspraken moeten goed zijn vastgelegd. Wie de regels in acht neemt, kan aantrekkelijk zakendoen met zijn eigen bv. Denk bijvoorbeeld aan het sluiten van een geldlening met de bv of het ter beschikking stellen van een bedrijfspand.
Lees meer
Agrarisch
Budget en aanvraag uitkoopregelingen veehouders verruimd
Er komt meer budget beschikbaar voor veehouders die gebruik willen maken van de uitkoopregelingen Lbv en Lbv-plus. Tevens is de aanvraagperiode voor de Lbv-plus verlengd, nieuwe aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 20 december 2024.
Lees meer
Agrarisch
Kabinet wil kavelruilvrijstelling beperken
Het kabinet wil de huidige kavelruilvrijstelling beperken door onbedoeld gebruik tegen te gaan. Via een wetsvoorstel moet de beperking in werking treden. Met behulp van een internetconsultatie kunnen belanghebbenden op het wetsvoorstel reageren.
Lees meer
Auto
Vrijstelling motorrijtuigenbelasting elektrische auto pas vanaf 2026 afgebouwd
De afbouw van de vrijstelling op motorrijtuigenbelasting voor volledig elektrische auto’s gaat pas in 2026 in en niet al in 2025. Rijders in een plug-in hybride auto gaan echter vanaf volgend jaar wel al meer mrb betalen. Dit meldt RTL Nieuws.
Lees meer
Grafiek
Extra verhoging minimumloon met 1,2% gaat niet door
Hoewel de Tweede Kamer op 19 maart 2024 nog voor een extra verhoging van het minimumloon per 1 juli 2024 met 1,2% stemde, is daar in de Eerste Kamer geen meerderheid voor. De extra verhoging gaat daarom niet door.
Lees meer
Zonnepanelen
Nieuwe viewer geeft geschiktheid voor zonnepanelen aan
Op RVO.nl is een viewer beschikbaar waarmee bekeken kan worden of gebouwen en parkeerplaatsen geschikt zijn voor zonnepanelen. Via de viewer kan ook worden vastgesteld of en welke belemmeringen er voor het plaatsen van zonnepanelen zijn, zodat kan worden gezocht naar mogelijke oplossingen.
Lees meer
Juridisch
Rechter dwingt inspecteur tot beslissing op bezwaar
Als u met de belastinginspecteur van mening verschilt, kunt u bezwaar maken tegen zijn beslissing. Uw zaak wordt dan nogmaals beoordeeld, waarna u verneemt of uw bezwaar al dan niet wordt toegekend. Maar wat nu als de inspecteur niet op uw bezwaar reageert?
Lees meer
Bouw
Kamer wil invoering ‘planbatenheffing’
Een meerderheid in de Tweede Kamer is voorstander van de invoering van een zogenaamde planbatenheffing. Door de invoering ervan wordt de woningbouw bevorderd, zo is de redenering.
Lees meer
Vastgoed
Aftrek hypotheekrente ook na tijdelijke verhuur?
De aftrek van hypotheekrente op uw eigen woning is gebonden aan strenge voorwaarden. Door de vele wijzigingen in de jaren zijn de voorwaarden ook bijzonder ingewikkeld geworden. Onlangs heeft de Belastingdienst uitleg gegeven over de aftrek van hypotheekrente van een aflossingsvrije lening in de situatie waarin iemand de eigen woning tijdelijk verhuurt en na die periode weer zelf gaat bewonen.
Lees meer
Kinderwagen
Invloed van verlof op vrijgestelde reis- en thuiswerkvergoeding
Voor de kosten van reizen naar het werk en de kosten van thuiswerken, kan onder voorwaarden een onbelaste vergoeding worden gegeven. Daarbij is onder meer van belang of er ‘in de regel’ naar het werk wordt gereisd of thuisgewerkt. Wanneer is ouderschapsverlof na geboorteverlof van invloed op de mogelijkheid deze vergoedingen te blijven doorbetalen?
Lees meer
Auto
Ook bijtelling zonder dat werkgever auto bezit?
Wie een auto van de zaak ter beschikking heeft, krijgt met de bekende bijtelling te maken. Daarvoor is niet vereist dat de ter beschikking gestelde auto in eigendom toebehoort aan de werkgever. Dit heeft de rechtbank Noord-Holland beslist.
Lees meer
Juridisch
Aftrek hypotheekrente bij nieuwe langere looptijd?
Als u een hypotheek afsluit, staat de rente vaak voor een bepaalde tijd vast. Na het verstrijken van deze tijd kunt u de rente opnieuw vastzetten tegen het dan geldende percentage. Wat zijn de gevolgen als u dan een langere rentevaste periode kiest dan de resterende looptijd die u hiervoor had?
Lees meer
Internationaal
Advieswijzer Btw en buitenland
Levert u goederen over de grens of verricht u diensten aan afnemers buiten Nederland, dan zult u zich moeten verdiepen in de mogelijke btw-verplichtingen in andere landen. Moet ik btw in rekening brengen? Welk tarief moet ik toepassen? Wie moet de btw afdragen? In welk land moet de btw worden betaald? Hoe moet ik betaalde btw terugvragen?
Lees meer
Transport
Aftrek verblijfkosten eigen rijders voor 2024 opnieuw fors hoger
Transportondernemers die zelf meerdaagse internationale ritten maken, kunnen een vast bedrag aan verblijfkosten van de winst aftrekken. Dit bedrag is voor 2024, net als vorig jaar, fors verhoogd. De verhoging bedraagt € 3,00 per dag en stijgt van € 45,00 naar € 48,00 per dag.
Lees meer
Windmolen
Vanaf 10 september 2024 weer SDE++ aan te vragen
De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) is vanaf 10 september 2024 9.00 uur weer aan te vragen. Met de SDE++ regeling worden grootschalige duurzame energieprojecten gesubsidieerd. Het plan is om hiervoor €11,5 miljard uit te trekken, €3,5 miljard meer dan begroot.
Lees meer
Euro
Overgangsrecht 30%-regeling blijft bij wisseling van werkgever van toepassing
In de 30%-regeling is met ingang van 2024 en 2025 een aantal wijzigingen doorgevoerd. Als een werknemer onder het overgangsrecht valt, zijn deze wijzigingen in 2024 nog niet van toepassing. De vraag is of dit overgangsrecht van toepassing blijft als de werknemer bij een andere werkgever gaat werken.
Lees meer
Auto
Advieswijzer Auto: zakelijk of privé?
Zet ik de auto op de zaak of houd ik hem liever privé? Wat is fiscaal de beste optie? Wat zijn voor mij de belangrijkste voor- en nadelen van zakelijk rijden en wat weegt dan het zwaarst? Vragen waar veel ondernemers mee worstelen. In deze advieswijzer zetten we een aantal regels voor u op een rij, zodat u voor uzelf gemakkelijker de balans kunt opmaken.
Lees meer
Kantoor
Aanvraag Verklaring omtrent gedrag voortaan ook digitaal
Werkgevers kunnen binnenkort voor hun personeel een Verklaring omtrent gedrag (VOG) ook digitaal aanvragen. Het digitaal aanvragen wordt in fases uitgevoerd. Uiterlijk op 21 mei 2024 is digitaal aanvragen voor alle werkgevers mogelijk.
Lees meer
Auto
Woon-werkverkeer vanaf de camping?
Tal van Nederlanders vieren hun vakantie vanaf de camping. Als van een gezin een van de ouders vanaf de camping naar het werk rijdt, is het de vraag of dit aangemerkt kan worden als woon-werkverkeer. Ook is het de vraag of dan een belastingvrije reiskostenvergoeding mogelijk is?
Lees meer
Bouw
Huurinkomsten belast in box 1 of box 3?
Als u een pand verhuurt, kunnen de huuropbrengsten belast zijn in box 1 of box 3. Daarbij is met name van belang hoeveel werkzaamheden er aan de verhuur zijn verbonden. Mede op basis hiervan wordt bepaald of er sprake is van meer dan normaal actief vermogensbeheer.
Lees meer
Grafiek
Minimum wage to rise as of July 1 after all
The Dutch minimum wage will be increased by 1.2% as of July 1, 2024 after all. The increase is a result of an adopted motion by the Lower House.
Lees meer
Auto
Afmelding APK niet vereist voor tijdelijke vrijstelling
Als u een auto langere tijd niet gebruikt, kunt u het kenteken laten schorsen. U hoeft dan tijdelijk geen mrb (wegenbelasting) te betalen. U mag dan echter ook geen gebruikmaken van de openbare weg. Dit mag wel om uw voertuig APK te laten keuren, maar het is niet vereist dat de auto bij de RDW die dag ook wordt afgemeld.
Lees meer
Euro
Te veel aftrek leidt tot wijziging verdeling aftrekposten
Als u een fiscale partner heeft, mag u een aantal aftrekposten onderling verdelen. Hoe u deze verdeelt, mag u zelf weten. Wel geldt de voorwaarde dat u samen hooguit 100% van alle kosten in aftrek mag brengen.
Lees meer
Euro
Einde soepel beleid Belastingdienst bij schuldsanering
Vanwege de coronacrisis verkeren nog steeds tal van ondernemers in financiële problemen. Wellicht kan een saneringsakkoord met schuldeisers dan uitkomst bieden. Houd er wel rekening mee dat de Belastingdienst zich als schuldeiser tot uiterlijk 1 april van dit jaar soepeler opstelt bij een dergelijk akkoord.
Lees meer
Privacy
Wettelijk kader waarschuwen digitale kwetsbaarheden en beveiligingslekken
De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Wet bevordering digitale weerbaarheid bedrijven aangenomen. Dit wetsvoorstel is een belangrijke voorwaarde om vanuit de overheid niet-vitale Nederlandse bedrijven te kunnen waarschuwen over digitale kwetsbaarheden en beveiligingslekken.
Lees meer
Koffie
Koffiebeker onbelast verstrekken?
Werkgevers moeten plastic bekers bij bijvoorbeeld het koffieapparaat en een watertap vervangen door een duurzaam alternatief. Dit had tot gevolg dat de Belastingdienst zich het hoofd moest buigen over de vraag of het verstrekken van een koffiebeker op kantoor onbelast mogelijk is.
Lees meer
Grafiek
Minimumloon per 1 juli toch omhoog
Het minimumloon wordt per 1 juli 2024 toch met 1,2% verhoogd. De verhoging is een gevolg van een aangenomen motie door de Tweede Kamer.
Lees meer
Juridisch
Stel LKV bij overgang van onderneming en contractovername veilig
De Belastingdienst is van mening dat een loonkostenvoordeel (LKV) vervalt bij een overgang van een onderneming naar een nieuwe werkgever. Hierover loopt inmiddels een rechtszaak waarin anders is beslist. De Hoge Raad moet nog oordelen. Zorg ervoor dat u in de tussentijd uw rechten veiligstelt.
Lees meer
Portemonnee
Advieswijzer Alternatieve financieringsvormen
Voor mkb-bedrijven is het niet eenvoudig om geld te lenen bij een bank. Gelukkig is er een nieuwe financieringsmarkt ontstaan, een markt die complementair kan zijn aan de zo vertrouwde bancaire financiering. Daarnaast biedt ook de overheid u soms nog extra financieringshulp. Welke alternatieve mogelijkheden zijn er?
Lees meer
Auto
Ondoorzichtige ruit doet geen afbreuk aan blinderingseis
Om gebruik te kunnen maken van fiscale voordelen van een bestelauto gelden er voor dergelijke auto’s strenge eisen. Een ervan is dat een bestelauto in een aantal gevallen niet voorzien mag zijn van zijruiten. De Belastingdienst heeft bekendgemaakt dat het soms ook is toegestaan een bestelauto te voorzien van zijruiten, mits die niet doorzichtig zijn.
Lees meer
Golfbaan
Omslag- en kasstelsel pensioen dga in strijd met goed koopmansgebruik
De Hoge Raad heeft geoordeeld dat het omslag- en kasstelsel inzake pensioenen in strijd zijn met goed koopmansgebruik. De Hoge Raad komt daarmee terug op zijn arrest van 29 januari 1969.
Lees meer
Huwelijk
Huwelijkse voorwaarden of een schenking?
Huwelijkse voorwaarden houden geen schenking in, ook niet als de echtgenoten een ongelijke verdeling van gemeenschappelijke goederen overeenkomen. Alleen in uitzonderlijke gevallen, als de voorwaarden kunnen worden aangemerkt als wetsontduiking, kunnen huwelijkse voorwaarden als schenking wordt belast.
Lees meer
Geld
Voorgestelde btw-herziening vanaf 2026 op kostbare diensten onroerende zaken
Het kabinet wil vanaf 2026 een btw-herzieningsregeling introduceren voor kostbare diensten met betrekking tot onroerende zaken. Door nu al op dit voorstel te anticiperen kunt u misschien btw besparen.
Lees meer
Vlaggen
Nog geen afspraken met Duitsland over belastingheffing thuiswerken
Voor thuiswerkende grenswerkers gelden voor de sociale zekerheidspositie vanaf 1 juli 2023 al afspraken met onder meer België en Duitsland. Voor de belastingheffing gelden vanaf 8 december 2023 ook afspraken met België. Afspraken met Duitsland hierover lijken voorlopig nog ver weg.
Lees meer
Juridisch
Door managementovereenkomst bv geen arbeidsovereenkomst dga
Is een managementovereenkomst van een bv ook direct een arbeidsovereenkomst voor de dga? Wat zijn de bepalende factoren?
Lees meer
Detailhandel
Controleer de beschikking Wtl 2023 op tijd!
Had u in 2023 recht op LIV, jeugd-LIV en/of een LKV, dan heeft u waarschijnlijk een voorlopige berekening Wtl 2023 ontvangen. Controleer deze op tijd. U heeft nog tot en met 1 mei 2024 om eventuele fouten te corrigeren.
Lees meer
Euro
Btw over berekende en niet over contractuele vergoeding
Heeft u contractueel een vergoeding afgesproken? Maar brengt u uiteindelijk een lager bedrag in rekening? Dan bent u btw verschuldigd over dit lagere bedrag en niet over de contractueel afgesproken vergoeding. De Belastingdienst meende in een casus dat dit anders was.
Lees meer
Huwelijk
Advieswijzer Beperkte gemeenschap van goederen
Voor de ondernemer die na 1 januari 2018 is getrouwd zonder huwelijksvoorwaarden, geldt de beperkte gemeenschap van goederen. Een ondernemer doet er verstandig aan om huwelijkse voorwaarden overeen te komen met zijn of haar aanstaande echtgenoot of geregistreerd partner.
Lees meer
Auto
Tijdelijke vrijstelling bpm en mrb voor Oekraïners verlengd
Heeft u vluchtelingen uit Oekraïne in dienst? Wijs hen er dan op dat de tijdelijke vrijstelling voor bpm en mrb voor hen met een jaar verlengd is tot en met 4 maart 2025. De verlenging van de tijdelijke vrijstelling is een gevolg van de ongewijzigde oorlogssituatie in Oekraïne.
Lees meer
Overheid
Actueel overzicht loonheffingen 2024
De Belastingdienst heeft een actueel overzicht gepubliceerd van de belangrijkste normbedragen voor het jaar 2024. De meeste normbedragen worden jaarlijks gewijzigd.
Lees meer
Boeket
Versterking positie platformwerker
Er is een akkoord bereikt over nieuwe Europese regels voor platformwerk. De belangrijkste wijziging uit het akkoord is de zogenaamde 'omgekeerde bewijslast'.
Lees meer
Bedrijfspand
Instructies inzake foto’s voor WOZ-waardering
De Waarderingskamer heeft instructies bekendgemaakt voor het gebruik van foto’s bij de waardering van woningen voor de Wet WOZ. De Waarderingskamer houdt toezicht op het correct uitvoeren van de Wet WOZ.
Lees meer
Euro
Zo verwerkt u aftrek AOV-premie in uw aangifte
Veel ondernemers hebben een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afgesloten. Bij een ongeluk of ziekte hebben ze dan recht op een uitkering. De premie is meestal aftrekbaar, maar dat wordt in de aangifte niet altijd goed verwerkt. De Belastingdienst heeft daarom een aantal aandachtspunten op een rij gezet.
Lees meer
Woning
Welke rente en kosten voor de eigen woning mag of moet u aftrekken?
De Belastingdienst heeft een tweetal standpunten ingenomen over de aftrek van rente en kosten van een eigen woning in uw aangifte inkomstenbelasting. Het betreft de aftrekbaarheid van advies- en afsluitkosten en over de keuze om al dan niet de rente voor de eigen woning in aftrek te brengen.
Lees meer
Medisch
Advieswijzer Stimuleringsregelingen voor innovatie
Innovatie is het sleutelwoord voor de toekomst, want stilstand is achteruitgang. Niet voor niets stimuleert de overheid bedrijven die innoveren met allerlei stimulerings- en financieringsregelingen. Bent u benieuwd of innovatie ook voor uw onderneming loont?
Lees meer
Euro
Corrigeer uw btw 2023 vóór 1 april 2024
Heeft u nog niet alle btw over 2023 op de juiste wijze afgedragen aan de Belastingdienst? U kunt dit dan corrigeren met een suppletie. Als u dit vóór 1 april 2024 doet, brengt de Belastingdienst geen rente in rekening.
Lees meer
Administratie
Handhaving schijnzelfstandigheid in 2024 en vanaf 2025
De Belastingdienst heeft nog steeds de ambitie om per 1 januari 2025 het handhavingsmoratorium arbeidsrelaties op te heffen. Onlangs zijn het handhavingsplan 2024, een perspectiefnota en een memo met richtlijnen over de verhouding tussen een aanwijzing in de loonbelasting en de omzetbelasting en inkomstenbelasting gepubliceerd.
Lees meer
Kinderwagen
Alternatieven voor toeslagen en kindregelingen onder de loep
Het kabinet heeft een tweetal rapporten uitgebracht waarin nader wordt ingegaan op alternatieven voor toeslagen en voor kindregelingen. De rapporten komen voort uit de wens om bestaande regelingen eenvoudiger te maken, deze meer zekerheid te laten bieden en de huidige nadelen ervan zoveel mogelijk te beperken.
Lees meer
Zonnepanelen
Advieswijzer Zonnepanelen op uw woning
Overweegt u om zonnepanelen op uw privéwoning te plaatsen? Dan betaalt u als particulier geen btw meer. Wat zijn de regels hieromtrent? En wat als u als ondernemer vanuit huis werkt en ook zonnepanelen wilt? Wat zijn dan de fiscale mogelijkheden? En hoe zit het met de salderingsregeling? Op deze vragen gaan we in deze Advieswijzer in.
Lees meer
Zonnepanelen
Wanneer teruggave btw thuisbatterij?
Het aantal particulieren dat een thuisbatterij aanschaft, neemt steeds meer toe. Onlangs kwam de vraag aan de orde of, en zo ja wanneer, de btw op een dergelijke batterij kan worden teruggevraagd. Volgens de Belastingdienst is dit lang niet altijd het geval.
Lees meer
Euro
Tien tips voor uw aangifte inkomstenbelasting 2023
Voor het jaar 2023 moet weer een aangifte inkomstenbelasting ingediend worden. Waar moet u op letten als u zichzelf niet tekort wilt doen? Tien aandachtspunten op een rij.
Lees meer
Bouw
Ook alsnog opgaaf UBD voor het jaar 2022 bij btw-verlegd!
Eerder informeerden wij u al dat u een opgaaf UBD moest doen als u in 2023 betalingen deed aan natuurlijke personen die niet bij u in dienstbetrekking waren, tenzij door hen een factuur met btw aan u was uitgereikt. Onlangs werd bekend dat u in zogenaamde btw-verlegd situaties voor het jaar 2022 misschien ook alsnog in actie moet komen en een opgaaf UBD moet doen.
Lees meer
Bedrijfspand
Opteren voor btw-belaste verhuur met terugwerkende kracht
De verhuur van een onroerende zaak is in beginsel btw-vrijgesteld. In bepaalde situaties kunnen de verhuurder en huurder, onder voorwaarden, samen kiezen voor btw-belaste verhuur. Als u in het verleden niet aan alle voorwaarden heeft voldaan, kunt u dat nu misschien met terugwerkende kracht herstellen.
Lees meer
Geld
Advieswijzer Belasting over overwerk, bonussen en andere extra’s
Waarom betaal ik zoveel meer belasting over de vergoeding voor mijn overwerk, bonussen en andere extra’s dan over mijn normale salaris? Dat is een vraag die u als werkgever waarschijnlijk weleens van uw werknemers krijgt. Hoe zit het nu echt?
Lees meer
Typen
Vanaf boekjaar 2025 jaarrekening verplicht elektronisch deponeren
Rechtspersonen zijn verplicht hun jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Vanaf het boekjaar 2025 moet dit door alle rechtspersonen verplicht digitaal gebeuren.
Lees meer
Bedrijfspand
Rechter: verdubbeling ozb-tarief onredelijk
In sommige gemeentes is sprake van een forse stijging van de ozb-tarieven. Een verdubbeling van het tarief kan echter niet door de beugel, aldus het gerechtshof in Den Haag. Het Hof geeft de betreffende gemeente Vlaardingen in een zaak dan ook een flinke veeg uit de pan en beperkt de verhoging tot 3%.
Lees meer
Bedrijfspand
Advieswijzer Fiscale eenheid
Onderneemt u vanuit meerdere bv’s, dan kan het fiscaal aantrekkelijk zijn om de bv’s een fiscale eenheid te laten vormen. Zowel in de vennootschapsbelasting als in de omzetbelasting is een fiscale eenheid mogelijk.
Lees meer
Fiets
Advieswijzer Fiets van de zaak
In 2020 is de nieuwe bijtellingsregeling voor de fiets van de zaak van kracht gegaan. Dit bijtellingspercentage bedraagt 7%. Wat zijn de fiscale randvoorwaarden voor deze regeling, welk type fiets valt hieronder en hoe zit het met privégebruik?
Lees meer
Bouw
Belastingdienst verduidelijkt korting op 30%-regeling
Sinds 2024 is de zogenaamde 30%-regeling versoberd. De versobering houdt in dat niet langer 60 maanden 30% van het salaris belastingvrij kan worden uitgekeerd, maar 20 maanden lang 30%, daarna 20 maanden lang 20% en daarna 20 maanden lang 10%. De Belastingdienst heeft aangegeven hoe in een aantal specifieke situaties de korting moet worden toegepast.
Lees meer
Juridisch
Te laat bezwaar en beroep voortaan vaker acceptabel
Als u het niet eens bent met een belastingaanslag of andere fiscale beslissing, kunt u binnen een bepaalde termijn in bezwaar en beroep. Overschrijdt u deze termijn, dan wordt uw bezwaar of beroep niet in behandeling genomen, tenzij u ‘redelijkerwijs niet in verzuim bent geweest’.
Lees meer
Rekenen
Advieswijzer Transitievergoeding bij ontslag en overige vergoedingen
Wilt u een arbeidsovereenkomst met een werknemer beëindigen? Dan bent u waarschijnlijk verplicht een transitievergoeding te betalen. Wanneer is dit het geval? Wat zijn de regels hieromtrent? En hoeveel bedraagt deze vergoeding?
Lees meer
Bouw
Vanaf 5 maart SSEB aanvragen
Ondernemers kunnen vanaf 5 maart 2024 weer de Subsidieregeling schoon en emissieloos bouwmaterieel (SSEB) aanvragen. Op grond van de SSEB worden subsidies verstrekt voor de aanschaf en innovatie rondom emissieloos materieel en voor de ombouw naar emissiearm of emissieloos bouwmaterieel. De subsidie kent verschillende categorieën.
Lees meer
Invalide
Aftrek zorgkosten voor aanpassing van auto van een ander
De Belastingdienst heeft bevestigd dat aftrek van zorgkosten in de aangifte inkomstenbelasting - onder voorwaarden - mogelijk is als een gehandicapte aanpassingen laat doen aan een auto die niet op zijn naam staat.
Lees meer
Juridisch
Commissariaatvergoeding via bv belast bij commissaris in inkomstenbelasting?
De Belastingdienst is van mening dat bij het uitvoeren van één commissariaat vanuit een bv de vergoeding rechtstreeks bij de commissaris belast is in de inkomstenbelasting.
Lees meer
Boeken
SLIM-subsidie per 1 maart 2024 weer aan te vragen
Ook in 2024 kunnen ondernemers weer gebruikmaken van de SLIM-subsidie, de subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb. Deze subsidie kan worden aangevraagd vanaf 1 maart 2024 9:00 uur tot en met donderdag 28 maart 2024 17:00 uur. Per aanvrager kan in dat tijdvak één aanvraag worden ingediend.
Lees meer
Schaken
Advieswijzer Ontslagrecht
In deze advieswijzer geven we u de stand van zaken met betrekking tot het actuele ontslagrecht. Wanneer mag u iemand ontslaan, welke route moet u bewandelen en wat moet u vastleggen?
Lees meer
Roltrap
Tussenrapportage handhaving arbeidsrelaties
Het kabinet probeert al jaren om schijnzelfstandigheid zoveel mogelijk te voorkomen. Onlangs is in een brief aan de Tweede Kamer ingegaan op schijnzelfstandigheid, specifiek in de sectoren kinderopvang, onderwijs, zorg en cultuur. In deze brief werd ook ingegaan op de handhaving inzake arbeidsrelaties door de Belastingdienst.
Lees meer
Typen
Online verkopen hobby of onderneming?
Wie regelmatig online spulletjes verkoopt via bijvoorbeeld Marktplaats of Vinted, krijgt hierover binnenkort wellicht vragen van de Belastingdienst. Een en ander is het gevolg van een nieuwe informatieplicht die geldt voor exploitanten van digitale verkoopsites.
Lees meer
Bril
Advieswijzer Dga-taks lenen bij vennootschap (Wet excessief lenen)
Op 1 januari 2023 is de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap in werking getreden. Deze wet regelt grofweg dat de dga die te veel heeft geleend bij de eigen bv, hierover belasting betaalt. Er geldt in 2024 een drempel van € 500.000, in 2023 bedroeg de drempel nog € 700.000. Voor toepassing van deze drempel kan meer meetellen dan alleen een lening aan de dga.
Lees meer
Speelgoed
Ook IACK als ouders van woning wisselen, maar niet het kind?
Als ouders uit elkaar gaan, wordt de zorg voor de kinderen soms geregeld via co-ouderschap. In sommige gevallen bestaat er onder voorwaarden voor één of beide ouders recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK). De Belastingdienst heeft bekendgemaakt dat dit ook mogelijk is als de ouders afwisselend de kinderen verzorgen vanuit dezelfde woning, ook wel bird nesting genoemd.
Lees meer
EU
Nieuwe forse boete mogelijk nalatige platformexploitanten
Er is per 1 februari 2024 een nieuwe boete geïntroduceerd voor digitale platformexploitanten die niet aan hun informatieverplichtingen (DAC7) voldoen. Wanneer er sprake is van opzet of grove schuld kan de boete oplopen tot maximaal € 1.030.000.
Lees meer
Geld
Advieswijzer Estate planning
Kan uw kind een financieel ruggensteuntje goed gebruiken? Bijvoorbeeld voor studiekosten, de aankoop van een woning of bij het verlies van een baan? Of misschien wil uw kind een langgekoesterde droom van een eigen bedrijf verwezenlijken of het stokje van het familiebedrijf overnemen? Uw financiële hulp zou dat mogelijk kunnen maken! Laat u inspireren door deze advieswijzer.
Lees meer
Kantoor
Ministerraad akkoord met nieuwe groottecriteria van onderneming
De groottecriteria die bepalen of uw onderneming als een grote, middelgrote, kleine of micro-onderneming wordt bestempeld, zijn in het najaar van 2023 in verband met de inflatietrend in de eurozone door de Europese Commissie aangepast. De Nederlandse ministerraad is akkoord met de voorgestelde wijzigingen.
Lees meer
Medisch
Advieswijzer Aandachtspunten verzuim
Bij verzuim als gevolg van ziekte komt een hoop kijken. U moet als werkgever weten aan welke wet- en regelgeving u gebonden bent. Wat moet u regelen, wanneer en door wie? Wat regelt u zelf en wat besteedt u uit? En hoe zit het met het salaris, uitkeringen en overige financiële zaken? Deze aspecten komen hier aan bod.
Lees meer
Box 3 ook voor betaalrekeningen
De staatssecretaris antwoordt op Kamervragen dat hij niet bereid is om betaalrekeningen uit te zonderen van het forfaitaire rendement dat van toepassing is op spaartegoeden in box 3. Dat op betaalrekeningen geen rente wordt ontvangen, maakt dit niet anders.
Lees meer
Woning
Gemiddelde WOZ-waarde stijgt dit jaar met 2,8%
De WOZ-waarde stijgt dit jaar gemiddeld met 2,8%. Tussen gemeentes zijn er wel grote verschillen. Bij de WOZ-beschikkingen die gemeentes voor 2024 vaststellen wordt uitgegaan van de peildatum 1 januari 2023. Dit betekent dat prijswijzigingen die zich afgelopen jaar hebben voorgedaan nog niet in de cijfers verwerkt zijn.
Lees meer
Juridisch
Advieswijzer Personeel inlenen
Leent u wel eens personeel in voor uw onderneming, bijvoorbeeld bij tijdelijke drukte of seizoenswerk? Zorg dan dat u voldoet aan alle regelgeving. Anders loopt u het risico op hoge boetes of aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw. Waar moet u op letten en wat moet u regelen?
Lees meer
Flesjes
Zwangerschapsuitkering zelfstandige is loon en geen winst
Zelfstandige ondernemers die zwanger zijn, hebben recht op een ZEZ-uitkering. Een dergelijke uitkering is belast als loon en valt niet in de winst. Dit heeft rechtbank Den Haag beslist.
Lees meer
Portemonnee
Nieuwe regels voor incassodienstverleners vanaf 1 april 2024
Het beroep van incassodienstverleners wordt vanaf 1 april 2024 gereguleerd. De dienstverleners moeten vanaf die datum aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen en zich registreren.
Lees meer
Juridisch
Achternaam meegeven aan kind is makkelijker geworden in 2024
Voor kinderen die na 1 januari 2024 geboren zijn, hebben ouders de mogelijkheid om aan een kind een achternaam te geven die een combinatie is van de achternaam van beide ouders. De volgorde wordt bepaald door de ouders. Dit is het gevolg van nieuwe wetgeving die de gecombineerde achternaam in Nederland introduceert.
Lees meer
Zonnepanelen
Afbouw salderingsregeling zonnepanelen voorlopig van de baan
Een wetsvoorstel om de salderingsregeling van zonnepanelen vanaf 2025 geleidelijk af te bouwen is niet aangenomen door de Eerste Kamer. Daarmee lijkt deze afbouw van de salderingsregeling voorlopig van de baan.
Lees meer
Geld
Oude portaal voor zakelijke aangiften Belastingdienst sluit
Gebruikt u nog het oude portaal van de Belastingdienst om uw aangiften voor zakelijke belastingen in te dienen? Zorg dan dat u vóór 1 juli 2024 toegang krijgt tot Mijn Belastingdienst Zakelijk. Op 1 juli 2024 sluit namelijk het oude portaal van de Belastingdienst.
Lees meer
Sleutels
Kopen, dan slopen, dan bouwen kost 10,4% overdrachtsbelasting
Als iemand een woning koopt, welke vervolgens gesloopt wordt en er op dezelfde plaats een nieuwe woning gebouwd wordt, is het hoge tarief aan overdrachtsbelasting verschuldigd. Dit blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant.
Lees meer
Voetganger
Advieswijzer Voordelen loonkosten
Als werkgever heeft u voor bepaalde groepen werknemers die moeilijker aan het werk komen – onder voorwaarden – recht op een tegemoetkoming in de loonkosten. Dit is vastgelegd in de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl).
Lees meer
Juridisch
Europa scherpt anti-witwasregels aan
Het Europees parlement en de EU-landen zijn het eens geworden over een aanscherping van de anti-witwasregels. Nu al gelden er anti-witwasregels voor onder meer banken, makelaars en notarissen. Deze regels gaan voor meer bedrijven en organisaties gelden. Ook het aantal ongebruikelijke transacties wordt uitgebreid.
Lees meer
Schenken
Doe vóór 1 maart aangifte schenkbelasting van schenking uit 2023
Als u in 2023 een schenking kreeg, moet u in principe vóór 1 maart 2024 aangifte schenkbelasting 2023 doen.
Lees meer
Geld
80%-eindheffing werkkostenregeling tijdig aangeven en betalen
Werkgevers die de werkkostenregeling toepassen en de vrije ruimte in 2023 hebben overschreden, moeten in 2024 80% belasting betalen via de eindheffing. Dit moet uiterlijk aangegeven en betaald worden in het tweede loontijdvak van 2024.
Lees meer
Horeca
Ook Hof Amsterdam vindt laag btw-tarief op pauzedrankje terecht
Exploitanten van theaters bieden soms een all-in ticket aan voor toegang tot het theater, gebruik van de garderobe en een drankje in de pauze. Evenals het Hof Den Bosch vindt ook het gerechtshof Amsterdam dat hierop het lage btw-tarief van toepassing is. Dit is ook het geval als een alcoholhoudend drankje wordt genuttigd.
Lees meer
Euro
Vervolg box 3: Advies AG over rechtsherstel en invulling werkelijk rendement
Advocaat-generaal (AG) Pauwels heeft een advies uitgebracht aan de Hoge Raad over de invulling van het begrip ‘werkelijk behaald rendement’. Hij adviseert ook over de vraag of dit begrip nog van belang is na inwerkingtreding van de Wet rechtsherstel box 3.
Lees meer
Bestelbus
Werkgever aansprakelijk voor schade vanwege niet afsluiten verkeersongevallenverzekering
Een werkgever werd aansprakelijk geacht voor de schade van een maaltijdbezorger. Deze schade was het gevolg van een hem overkomen verkeersongeval met zijn scooter tijdens werktijd. Wat zijn de verplichtingen voor u als werkgever?
Lees meer
Overstappen Naar Een Bv
Advieswijzer Overstappen naar een bv
Heeft u momenteel een eenmanszaak, maatschap of vof? Dan kan het interessant zijn om over te stappen naar een bv. Of dit voor u de juiste keuze is, hangt af van tal van aspecten. Welke belangrijke verschillen zijn er?
Lees meer
Horeca
Btw bij verhuur congres-, vergader- en tentoonstellingsruimte
Verhuur van congres-, vergader- en tentoonstellingsruimten kan onder voorwaarden btw-belast, zonder dat de verhuurder en huurder hiervoor uitdrukkelijk kiezen. De staatssecretaris heeft een van de voorwaarden hiervoor verduidelijkt.
Lees meer
Taxi
Mag u de chauffeurskaart voor uw werknemer vergoeden?
Voor een bestuurder van een taxi is een chauffeurskaart verplicht. Kan een werkgever zonder meer de kosten voor zo’n kaart voor zijn werknemers betalen of onbelast aan hen vergoeden?
Lees meer
Geld
Belastingaangifte C en M 2 maanden eerder indienen
Buitenlands belastingplichtigen moeten dit jaar eerder hun aangifte indienen. Hetzelfde geldt voor belastingplichtigen die zijn geïmmigreerd of geëmigreerd. Het betreft de aangifte C voor buitenlands belastingplichtigen en de aangifte M voor emigranten en immigranten.
Lees meer
Bedrijfspand
Wel of geen btw over servicekosten? Nieuw beleid vanaf 2024!
Bij verhuur van een onroerende zaak berekent de verhuurder soms ook servicekosten. Over de vraag of over deze servicekosten wel of geen btw berekend moet worden, heeft de staatssecretaris nieuw beleid bekendgemaakt.
Lees meer
Typen
Kwalificeert opstarttijd als werktijd?
Onder werktijd vallen de uren die de werknemer werkt in opdracht van de werkgever. Het opstarten en inloggen vindt voor elke werknemer dagelijks plaats. De vraag is of deze tijd ook als werktijd moet worden beschouwd? Inmiddels zijn hierover diverse procedures gevoerd.
Lees meer
Auto
Verplichte rapportage zakelijk en woon-werkverkeer werknemers vanaf 1 juli 2024
Werkgevers met 100 of meer werknemers zijn vanaf 1 juli 2024 verplicht om te rapporteren over het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van hun werknemers. Deze verplichting maakt onderdeel uit van de Omgevingswet van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
Lees meer
Bedrijfspand
Telt schuld ondernemerswoning mee voor excessief lenen bij bv?
Als dga mag u vanaf 2024 nog maar schulden tot een bedrag van maximaal € 500.000 hebben bij uw eigen bv’s. Zijn uw schulden hoger, dan betaalt u hierover belasting in box 2. Leningen ten behoeve van de eigen woning tellen niet mee als schuld. Maar geldt dat ook als met deze lening een ondernemerswoning is gefinancierd?
Lees meer
Auto
Gebruik auto van de zaak door meerdere werknemers, wat nu?
Als aan een werknemer een auto van de zaak ter beschikking wordt gesteld, geldt de bekende bijtellingsregeling. Maar wat nu als één auto aan meerdere werknemers ter beschikking wordt gesteld? Hoe zit het dan met de bijtelling?
Lees meer
Tractor
Normen verpachte landbouwgrond voor 2023 bekendgemaakt
Personen die landbouwgrond verpachten, moeten de waarde van deze grond aangeven in box 3. De Belastingdienst publiceert jaarlijks de cijfers inzake de waardering van landbouwgrond. Deze cijfers liggen ook ten grondslag aan de waarde van verpachte grond.
Lees meer
Juridisch
Zakelijke boeterente hypothecaire lening bij eigen bv ook aftrekbaar?
Bij een daling van het rentepercentage bieden de meeste banken de kans om een bestaande hypothecaire lening te vervangen door een nieuwe lening tegen het lagere percentage. Er wordt dan wel zogenaamde boeterente in rekening gebracht. De Hoge Raad heeft onlangs bepaald dat deze boeterente ook aftrekbaar is als de lening is afgesloten bij de eigen bv, mits deze zakelijk is.
Lees meer
Bedrijfspand
Advieswijzer Energielabel C voor kantoor verplicht
Kantoorpanden moeten sinds 1 januari 2023 verplicht geregistreerd zijn met een energielabel van minimaal niveau C. Dit betekent een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per m2 per jaar. Kantoren die niet aan de eisen voldoen, lopen vanaf 2023 het risico te moeten sluiten als de handhaver dit oplegt. U dient dan, om het pand weer open te kunnen stellen, uw kantoor eerst zodanig energiezuiniger te maken zodat u wel aan de eisen voldoet.
Lees meer
Bedrijfswagen
Profiteer nog dit jaar van vrijstelling bpm bestelauto
Ondernemers die een nieuwe bestelauto willen aanschaffen, kunnen alleen in 2024 nog profiteren van de vrijstelling voor de bpm. Deze vrijstelling wordt namelijk per 1 januari 2025 afgeschaft.
Lees meer
Euro
Tijdelijk Noodfonds Energie geopend
Huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening kunnen ook in 2024 weer subsidie aanvragen via het Tijdelijk Noodfonds Energie. Het Noodfonds vergoedt de energiekosten voor zover deze uitkomen boven het deel van de kosten dat zelf betaald moet worden. Dit deel is inkomensafhankelijk.
Lees meer
Euro
Voorstel aanpassingen nieuw box 3-stelsel en percentages box 3 2023
De staatssecretaris heeft een aantal aanpassingen in het voorstel voor een nieuw box 3-stelsel bekendgemaakt. Daarnaast maakte hij ook de forfaitaire rendementspercentages voor banktegoeden en schulden in 2023 en voor overige bezittingen in 2025 bekend.
Lees meer
Juridisch
Sjoemelen met urenregistratie reden voor ontslag op staande voet?
Een werknemer was voorwaardelijk op staande voet ontslagen omdat hij zich schuldig had gemaakt aan fraude met de urenregistratie. Om de werknemer tegemoet te komen was hem als alternatief een beëindigingsovereenkomst aangeboden met uitbetaling van vier bruto maandsalarissen inclusief vakantiebijslag. De werknemer ging hier niet mee akkoord en ging procederen.
Lees meer
Gift
ANBI moet algemeen belang kunnen aantonen
Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) hebben recht op speciale fiscale faciliteiten. Daarvoor is wel vereist dat een ANBI het algemene belang kan aantonen.
Lees meer
Zonnepanelen
Wijziging btw op verhuur zonnepanelen op of bij woning
Verhuurt u een woning waarop of waarbij zonnepanelen liggen? Houd dan rekening met nieuw beleid van de staatssecretaris dat vanaf 1 januari 2024 geldt.
Lees meer
Medisch
Voor rekening en risico benadering bij loonsancties houdt stand
Het is vaste jurisprudentie dat - naar achteraf blijkt - verkeerde adviezen van bijvoorbeeld een bedrijfsarts worden toegerekend aan de werkgever, waardoor deze mogelijk een loonsanctie riskeert. Rechters zoeken nuance, echter de CRvB houdt stand.
Lees meer
Brood
Voorlopige modelprijzen TEK 2023 ver onder prijs van voorschot
De voorlopige modelprijzen voor de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) zijn bekend. Deze voorlopige modelprijzen liggen ver onder de maximale prijs waarmee het voorschot van 35% van de mogelijke tegemoetkoming is verstrekt.
Lees meer
Woning
Voorwaarden hypotheekrenteaftrek in between twee huizen
In de inkomstenbelasting kan volgens de zogenaamde ‘verhuisregeling’ onder voorwaarden ook de hypotheekrente worden afgetrokken van een woning die na verhuizing leegstaat voor de verkoop. Geldt dit ook als de lege woning na verhuizing niet direct wordt aangeboden voor de verkoop?
Lees meer
Euro
Maatwerk belastingrente nu ook voor loon- en omzetbelasting
Vanaf 1 januari 2024 is een regeling inzake maatwerk van kracht voor belastingrente voor de loon- en omzetbelasting. Een dergelijke regeling was vanaf 2023 al van kracht voor alle overige belastingen. Met de regeling wordt gerealiseerd dat belastingrente teruggevraagd kan worden over een periode waarin de Belastingdienst al over de verschuldigde belasting beschikte.
Lees meer
Euro
Meer belasting over 2023 voor grote spaarders?
Inkomen uit sparen en beleggen wordt belast in box 3. De bank ABN AMRO Mees Pierson heeft bekendgemaakt dat spaarders er rekening mee moeten houden dat spaargeld zwaarder belast gaat worden dan waarmee in de voorlopige aanslag voor 2023 gerekend is. Dat betekent dat mensen met veel spaargeld dan waarschijnlijk belasting zullen moeten bijbetalen over 2023.
Lees meer
Pand
Advieswijzer Eigen woning
Voor de eigen woning gelden duidelijke en strenge fiscale regels. Een lening voor de eigen woning moet bijvoorbeeld aan aflossingseisen voldoen om voor renteaftrek in aanmerking te komen. En die renteaftrek is inmiddels afgebouwd. Wellicht wilt u extra aflossen, maar is dat wel verstandig? Deze en meer zaken die u moet weten bij de aanschaf en het bezit van een eigen woning vindt u hier in een notendop.
Lees meer
Straatbeeld
Minimumloon stijgt opnieuw per 1 juli 2024
Per 1 juli van dit jaar gaat het minimumloon opnieuw omhoog. Het minimumloon wordt doorgaans in januari en juli geïndexeerd aan de hand van de cao-lonen. Daarnaast stijgt per juli van dit jaar het minimumloon extra met 1,2% als gevolg van een aangenomen amendement vanuit de Tweede Kamer.
Lees meer
Juridisch
Bemiddelingskosten lijfrente aftrekbaar?
Als een afgesloten lijfrentecontract tot uitkering komt en moet worden omgezet in een direct ingaande lijfrente, kan hiervoor een deskundige worden ingeschakeld. Wanneer zijn de kosten van een dergelijke deskundige aftrekbaar, en tot welk bedrag?
Lees meer
Windmolen
Advieswijzer Informatieplicht energiebesparing
De overheid wil dat ondernemers zo min mogelijk energie verbruiken om zo de uitstoot van schadelijke stoffen, zoals CO2, te beperken. Om energie te besparen, hebben ondernemers die veel energie verbruiken een energiebesparingsplicht. Bovendien moeten deze ondernemers hier iedere vier jaar over rapporteren volgens de informatieplicht. Daarnaast bestaat er voor sommige ondernemers een onderzoeksplicht inzake energiebesparing.
Lees meer
Rekenen
Aftrek vrije ruimte en gerichte vrijstellingen in de inkomstenbelasting
Een werkgever kan gebruikmaken van de vrije ruimte en gerichte vrijstellingen in de werkkostenregeling. Dat is algemeen bekend. Minder bekend is echter dat een inwoner van Nederland die werkt voor een werkgever die niet in Nederland inhoudingsplichtig is voor de loonbelasting, in zijn aangifte inkomstenbelasting de vrije ruimte en gerichte vrijstellingen in aftrek kan brengen.
Lees meer
Geld
Vergeet deze zaken niet bij uw laatste btw-aangifte van 2023
Uw laatste btw-aangifte over 2023 dient u uiterlijk 31 januari 2024 in. Vergeet bij deze aangifte niet de jaarlijkse terugkerende mogelijke afdrachten en correcties.
Lees meer
Auto
Advieswijzer Auto en fiscus
Fiscaal vriendelijk rijden wordt steeds lastiger, nu de autobelastingen de laatste jaren zijn aangescherpt. Het kan nog wel, maar de voordelen zijn voor een steeds kleinere groep beschikbaar. In deze advieswijzer een blik op de fiscale toekomst van de auto.
Lees meer
Agenda
Btw-melding onroerende zaken uiterlijk 28 januari 2024
Als u in 2023 een onroerende zaak huurde, dan moet u mogelijk uiterlijk 28 januari 2024 een melding doen aan uw verhuurder en de Belastingdienst. Deze datum is ook belangrijk als u in 2022 een onroerende zaak kocht. Mogelijk moet u dan namelijk uiterlijk 28 januari 2024 een melding doen aan uw verkoper en de Belastingdienst.
Lees meer
Euro
Invorderingsrente weer 4%
Heeft u nog corona- of andere belastingschulden? Houd er dan rekening mee dat de invorderingsrente die u over deze schulden moet betalen vanaf 1 januari 2024 weer terug is op het niveau van voor de coronacrisis.
Lees meer
Zonnepanelen
Nieuwe Energielijst 2024 beschikbaar
Ondernemers die investeren in energiezuinige bedrijfsmiddelen, kunnen hiervoor de energie-investeringsaftrek (EIA) aanvragen. Om voor de EIA in aanmerking te komen, moet een bedrijfsmiddel op de Energielijst staan. De RVO heeft de nieuwe Energielijst voor 2024 onlangs gepubliceerd.
Lees meer
Juridisch
Advieswijzer Arbeid en arbeidscontracten ken uw rechten en verplichtingen
De regels voor arbeidscontracten zijn steeds aan verandering onderhevig. Weet u het allemaal nog? Voor iedereen die het overzicht een beetje kwijt is, nog een keer de belangrijkste wijzigingen op een rij.
Lees meer
Sparen
Advieswijzer Gebruikelijk loon dga
Als u werkt voor uw eigen bv, bent u wettelijk verplicht om loon te ontvangen uit uw bv. Voor de hoogte van uw loon gelden regels, het loon moet namelijk gebruikelijk zijn. Wanneer een loon gebruikelijk is, is afhankelijk van verschillende factoren. Wij zetten de belangrijkste regels voor u op een rij.
Lees meer
Medisch
Welke hulpmiddelen zijn fiscaal aftrekbaar en welke niet?
Sommige hulpmiddelen zijn fiscaal aftrekbaar als zorgkosten. De uitgaven hieraan moeten dan wel wegens ziekte of invaliditeit zijn gedaan. De Belastingdienst heeft eind 2023 duidelijk gemaakt wat voor de aftrek van hulpmiddelen de criteria zijn en heeft een en ander verduidelijkt met voorbeelden.
Lees meer
Handen Schudden
Nieuw! Handreikingen voorkeursbeleid voor werkgevers
Om meer diversiteit en inclusie van mensen uit een etnische of culturele minderheid in organisaties te realiseren, kan een werkgever ervoor kiezen een voorkeursbeleid te voeren. Hiervoor geldt echter wel een aantal regels. Om werkgevers op weg te helpen heeft het College voor de Rechten van de Mens diverse handreikingen ontwikkeld.
Lees meer
Kantoor
Advieswijzer Hybride werken
Wat zijn de mogelijkheden voor werkgever en werknemer om flexibel en plaatsonafhankelijk te werken? En wat betekent dat voor de reiskostenvergoeding, de thuiswerkvergoeding en bijvoorbeeld de arbovoorzieningen? Hoe kunt u hybride werken fiscaal vriendelijk inkleden? Kortom, welke regels gelden er voor u als werkgever en voor uw personeel?
Lees meer
Juridisch
Betrek bewindvoerder bij vso en ontbindingsprocedure
Bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst (vso) met een onder bewind gestelde werknemer is medewerking nodig van de bewindvoerder. Dit heeft de kantonrechter Almelo onlangs bepaald.
Lees meer
Laptop
Top 10 loongerelateerde wijzigingen 2024 voor werkgever en dga
Per 1 januari 2024 zijn er weer tal van loongerelateerde wijzigingen doorgevoerd voor de werkgever en de dga. Denk aan de verlaging van de vrije ruimte in de WKR en de versobering van de 30%-regeling. Welke tien wijzigingen springen in het oog?
Lees meer
Administratie
Top 10 payroll-related changes for employers and directors/major shareholders in 2024
On 1 January 2024 numerous payroll-related changes were once again introduced that affect employers and directors/major shareholders (DGAs). These include the reduction in the fixed budget under the work-related expenses scheme (WKR) and the restriction of the 30% scheme. Which ten changes stand out in particular?
Lees meer
Euro
Vanaf 1 januari 2024 hogere percentages belastingrente
De percentages belastingrente zijn per 1 januari 2024 verhoogd. Voor de vennootschapsbelasting is het percentage verhoogd naar 10%. Voor de overige belastingen, zoals de inkomstenbelasting, bedraagt het percentage belastingrente per 1 januari 2024 7,5%.
Lees meer
Auto
Advieswijzer Bestelauto
Een bestelauto is voor veel ondernemers een onmisbaar bedrijfsmiddel. Voor een bestelauto geldt een flink aantal specifieke (fiscale) regelingen. Deze zijn er veelal op gericht het zakelijk gebruik van een bestelauto slechts beperkt te belasten. Daarbij geldt wel een aantal voorwaarden. Ook zijn er al tal van specifieke regelingen voor de elektrische bestelauto.
Lees meer
Woning
Grens startersvrijstelling overdrachtsbelasting omhoog
Als starter op de woningmarkt heb je, onder voorwaarden, recht op vrijstelling van de overdrachtsbelasting bij aankoop van een woning. De waarde van de woning moet dan wel onder een bepaald bedrag blijven. Dit bedrag is per 1 januari 2024 verhoogd naar € 510.000.
Lees meer
Industrie
Nieuwe Milieulijst gepubliceerd
De Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft de nieuwe Milieulijst voor het jaar 2024 gepubliceerd. Voor bedrijfsmiddelen die op de Milieulijst staan, kunnen ondernemers in aanmerking komen voor een extra aftrek op grond van de milieu-investeringsaftrek (MIA) en/of voor extra afschrijvingen op grond van de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).
Lees meer
Kinderwagen
Advieswijzer Verlofregelingen
Als werkgever bent u verplicht om uw werknemers vrij te geven voor de onder de Wet arbeid en zorg (Wazo) vallende verlofregelingen. Daarom is het van belang dat u daarvan op de hoogte bent. Welke regelingen zijn er en wat houden deze in voor u en uw werknemers?
Lees meer
Schenken
Advieswijzer Werkkostenregeling
Voor 1 april 2024 vindt de afrekening van de werkkostenregeling (WKR) over 2023 plaats. Weet u welke vergoedingen en verstrekkingen onder de WKR vallen? Weet u tot welk bedrag u mag gaan? En wat gebeurt er als u het maximale bedrag overschrijdt? U vindt de antwoorden en meer in deze praktische advieswijzer.
Lees meer
EU
Duidelijkheid over vaste inrichting in Nederland en België bij thuiswerkende werknemers
Nederland en België hebben afspraken gemaakt over het al dan niet aanwezig zijn van een ‘vaste inrichting’ in het ene land als werknemers thuiswerken in het andere land.
Lees meer
Snackbar
Controle plastictaks voorlopig opgeschort
De controle op de heffing op wegwerpplastic wordt per 1 januari 2024 opgeschort. Staatssecretaris Heijnen heeft de handhavende Inspectie Leefomgeving en Transport opgedragen de heffing vanaf 1 januari 2024 niet meer te handhaven. De heffing wordt voorlopig nog niet afgeschaft.
Lees meer
Snackbar
Controle plastictaks voorlopig opgeschort
De controle op de heffing op wegwerpplastic wordt per 1 januari 2024 opgeschort. Staatssecretaris Heijnen heeft de handhavende Inspectie Leefomgeving en Transport opgedragen de heffing vanaf 1 januari 2024 niet meer te handhaven. De heffing wordt voorlopig nog niet afgeschaft.
Lees meer
Makelaar
Te lang wachten met bewoning koophuis kost extra overdrachtsbelasting
Wie een pand koopt, is daarover in beginsel overdrachtsbelasting verschuldigd. Wel geldt er in sommige gevallen voor woningen een vrijstelling of een verlaagd tarief van 2%. Daarvoor is onder meer vereist dat de woning binnen twaalf maanden wordt betrokken.
Lees meer
Schenken
Hoeveel mag u in 2024 belastingvrij schenken?
Misschien wilt u ook dit jaar weer aan uw kinderen of anderen een geldbedrag schenken. Natuurlijk doet u dit het liefst belastingvrij. Wat zijn dan de mogelijkheden?
Lees meer
Dienstbetrekking
Betalingen aan natuurlijke personen in januari 2024 opgeven aan Belastingdienst
Betaalde u in 2023 bedragen aan natuurlijke personen die niet bij u in dienstbetrekking waren of een factuur met btw aan u uitreikten? En bent u inhoudingsplichtige voor de loonheffingen? Dan moet u deze bedragen uiterlijk deze maand, dus uiterlijk 31 januari 2024, aan de Belastingdienst doorgeven.
Lees meer
Invalide
Belastingaftrek weekenduitgaven gehandicapten in 2024 omhoog
Verzorgt u in het weekend of een ander moment een ernstig gehandicapt kind, broer of zus die meestal in een Wlz-instelling verblijft? Dan kunt u onder voorwaarden recht hebben op belastingaftrek in de inkomstenbelasting van de extra kosten die u maakt. Deze aftrek, ook wel de aftrek weekenduitgaven genoemd, gaat in 2024 omhoog.
Lees meer
Elektrische Auto
Aanvragen subsidie elektrische bedrijfsauto 2024 vertraagd
Ondernemers die een nieuwe elektrische bedrijfsauto aanschaffen, kunnen in 2024 voor de laatste keer in aanmerking komen voor de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA). Het openstellen van het loket om de SEBA voor 2024 aan te vragen heeft echter vertraging opgelopen.
Lees meer
Vlaggen
Knelpunten belastingheffing thuiswerkende buitenlandse werknemer
Voor de knelpunten van de belastingheffing van thuiswerkende buitenlandse werknemers zijn helaas nog geen nadere afspraken gemaakt. Wel vindt hierover nog steeds overleg plaats tussen verschillende landen.
Lees meer
Extra klimaatmaatregelen: reductie CO2-uitstoot
Met een pakket aan extra maatregelen wil het kabinet de CO2-reductie verder terugbrengen. Het pakket is verdeeld over een flink aantal sectoren binnen de maatschappij.
Lees meer
Aftrek verblijfkosten eigen rijders voor 2023 verhoogd
Transportondernemers die zelf meerdaagse internationale ritten maken, kunnen een vast bedrag aan verblijfkosten van de winst aftrekken.
Lees meer
Kabinetsplannen met betrekking tot zelfstandigen
Het kabinet wil schijnzelfstandigheid tegengaan. Dit vergt een aanpak langs drie lijnen.
Lees meer
Wijziging uitvoeringsregels ontslagprocedure UWV
Wanneer u uw werknemer wilt ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen moet u aantonen dat u genoeg heeft gedaan om ontslag te voorkomen.
Lees meer
Elektriciteit vergoeden voor auto van de zaak
Rijdt een werknemer in een elektrische of plug-inhybride auto van de zaak? Dan kunt u elektriciteitskosten voor het thuis opladen onbelast vergoeden.
Lees meer
Kom nu in actie bij achterstand aflossing coronabelastingschulden
Tijdens de coronacrisis konden bedrijven ervoor kiezen om de betaling van hun belastingschulden tijdelijk uit te stellen.
Lees meer
Subsidie energieadviseur weer aan te vragen
Mkb-ondernemers kunnen tot 30 september 2023 17.00 uur bij rvo.nl weer een beroep doen op de Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM).
Lees meer
Nieuwe wet loontransparantie moet loonkloof dichten
De Europese Unie heeft een wet aangenomen met als doel de nog steeds bestaande loonkloof tussen mannen en vrouwen te dichten.
Lees meer
Subsidie CO2-besparing meer gericht op mkb
De Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI) is bestemd voor investeringen die CO2 besparen in de industrie en die zonder subsidie een terugverdientermijn hebben van langer dan vijf jaar.
Lees meer
Welke verplichtingen heeft u bij loonbeslag?
Als beslag op het loon van uw werknemer wordt gelegd, heeft u als werkgever een aantal verplichtingen. Zo bent u verplicht de vragenlijst over onder meer de arbeidsovereenkomst en het salaris in te vullen en terug te sturen naar de deurwaarder.
Lees meer
Wet toezicht gelijke kansen werving en selectie aangenomen
De Tweede Kamer heeft de wet Toezicht gelijke kansen werving en selectie aangenomen. Zo is opgenomen dat werkgevers verplicht zijn een werkwijze op te stellen waarin zij aangeven hoe zij hun werving- en selectieproces inrichten.
Lees meer
Wetsvoorstel invoering wettelijk minimumuurloon aangenomen
De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel tot invoering van een wettelijk minimumuurloon.
Lees meer
Groene beleggingen? Mogelijk (meer) recht op rechtsherstel Box 3
De Belastingdienst heeft groene spaartegoeden in de categorie overige bezittingen geplaatst in plaats van in de categorie banktegoeden.
Lees meer
Gebruikt u nog verouderde Modelovereenkomsten?
Gebruikt u momenteel modelovereenkomsten die vijf jaar of ouder zijn, dan is de geldigheidsduur van deze overeenkomsten verlopen.
Lees meer
AT&C in Tiel breidt uit met twee nieuwe partners
Het nieuwe jaar begint voor ons met mooi nieuws. Per 1 januari 2023 krijgen wij versterking.
Lees meer
Straks geen BOR meer voor verhuurd vastgoed
In de Successiewet en de inkomstenbelasting is een bedrijfsopvolgingsfaciliteit (de BOR) opgenomen voor het fiscaal vriendelijk schenken of vererven van een onderneming.
Lees meer
Belastingvrije kilometervergoeding omhoog in 2023 én 2024
De onbelaste reiskostenvergoeding voor zakelijke reiskosten, waaronder woon-werkverkeer, stijgt vanaf 2023.
Lees meer
Tarieven Box 3 – Sparen en beleggen
Als gevolg van het Kerstarrest van de Hoge Raad en het daardoor noodzakelijke rechtsherstel wordt de heffingsgrondslag in Box 3 aangepast.
Lees meer
Verdere versoepeling aflossen belastingschuld corona
Op verzoek is het ook mogelijk om de schuld per kwartaal af te lossen en kan de ondernemer eenmalig schriftelijk verzoeken om een betaalpauze.
Lees meer
0% BTW voor zonnepanelen op woningen vanaf 2023
Het kabinet heeft voorgesteld om vanaf 2023 0% BTW te laten gelden voor de levering en installatie van zonnepanelen op en in de onmiddellijke nabijheid van woningen.
Lees meer
Minder schenking eigen woning in 2023, afgeschaft in 2024
De eenmalige belastingvrije schenking voor onder andere de aankoop van een woning, ook bekend als de ‘jubelton’, wordt afgeschaft.
Lees meer
Tweede Kamer neemt wetsvoorstel lenen bij eigen BV aan
De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel ‘Excessief lenen bij eigen vennootschap’, ook wel de dga-taks genoemd, aangenomen
Lees meer
Voorwaarden tegemoetkoming energiekosten (TEK) bekend
Het kabinet heeft de voorwaarden rond de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) bekendgemaakt. Via de TEK worden energie-intensieve mkb-bedrijven financieel ondersteund vanwege de huidige hoge energieprijzen.
Lees meer
Geen BTW voor zonnepanelen op woningen
Het kabinet wil de levering en installatie van zonnepanelen op of bij woningen in de toekomst belasten met 0% BTW.
Lees meer
Persoonlijke attentie aan werknemer kan belastingvrij
Alles wat u in verband met de persoonlijke relatie aan uw werknemer geeft in plaats van in verband met de dienstbetrekking, is geen loon.
Lees meer
Aanvraag subsidie praktijkleren weer mogelijk
Tot en met 16 september 2022 17.00 uur is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor een subsidie praktijkleren voor het studiejaar 2021-2022.
Lees meer
Welke reiskosten kunt u in 2022, 2023 en 2024 onbelast vergoeden?
Reiskosten in verband met het werk kunt u, binnen bepaalde grenzen, onbelast vergoeden. Het kabinet besloot het vaste bedrag per kilometer in twee stappen te verhogen.
Lees meer
Giftenaftrek voor vrijwilligers, wanneer kan dit?
Als vrijwilliger kunt u soms vanwege uw vrijwilligerswerk giften aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Hiervoor geldt wel een aantal voorwaarden.
Lees meer
Het mkb staat voor grote uitdagingen
Het mkb heeft in 2021 financieel over de breedte goed gepresteerd, soms mede door de coronasteun van de overheid. Niet alleen de omzet en de winst stegen, ook de vermogenspositie staat op grote hoogte.
Lees meer
Is uw meewerkende partner verplicht verzekerd?
Als uw partner in uw eenmanszaak of VOF werkt, komt de vraag aan de orde of uw partner verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen.
Lees meer
Sancties dreigen voor niet registreren in UBO-register
Voor een aantal juridische entiteiten bestaat de plicht om geregistreerd te zijn in het zogenaamde UBO-register. Valt u hieronder en heeft u zich nog niet ingeschreven, dan kunt u te maken krijgen met sancties.
Lees meer
Box 3: status
Eind 2021 oordeelde de Hoge Raad dat de huidige belastingheffing over vermogen in Box 3 in strijd is met het Eerste Protocol bij het EVRM als het werkelijke rendement lager is dan het forfaitaire rendement.
Lees meer
Nieuwe Wet betaald ouderschapsverlof vanaf 2 augustus 2022
De nieuwe Wet betaald ouderschapsverlof (WBO) gaat in 2022 van kracht. Daarin is geregeld dat vanaf 2 augustus 2022 uw werknemers recht hebben op een uitkering van het UWV als zij ouderschapsverlof opnemen.
Lees meer
Ook dit jaar weer belastingvrij schenken
Ook dit jaar kunt u weer schenken en daarbij gebruikmaken van de jaarlijkse vrijstellingen. Voor een schenking aan een kind bedraagt de vrijstelling in 2022 € 5.677.
Lees meer
Medio 2022 nieuwe rechten en opzegverboden arbeidsovereenkomst
Vanaf 1 augustus 2022 geldt een aantal nieuwe rechten en opzegverboden voor arbeidsovereenkomsten. De Nederlandse wetgeving moet uiterlijk op die datum voldoen aan een Europese richtlijn voor transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden.
Lees meer
Advieswijzer Aanzegvergoeding, gefixeerde schadevergoeding en billijke vergoeding
Naast de transitievergoeding zijn er nog diverse andere vergoedingen in het arbeidsrecht waar u mee te maken kunt krijgen bij ontslag van een werknemer. In deze advieswijzer bespreken wij achtereenvolgens de aanzegvergoeding, de gefixeerde schadevergoeding en de billijke vergoeding.
Lees meer
Schenkingsvrijstelling eigen woning in 2023 al omlaag
In het coalitieakkoord was de afschaffing van de schenkingsvrijstelling eigen woning al opgenomen. Volledige afschaffing gebeurt pas per 2024, maar de vrijstelling wordt per 1 januari 2023 wel al verlaagd naar € 27.231.
Lees meer
Plan voor belasting over werkelijk rendement
Het kabinet is van plan om vanaf 2025 belasting te gaan heffen over het werkelijk rendement in Box 3. Met een zogenaamde vermogensaanwasbelasting zal jaarlijks belasting worden geheven over de werkelijke opbrengst van het vermogen.
Lees meer
Vraag tijdig uw aanslag vennootschapsbelasting aan
Als u een BV heeft, kunt u 8% belastingrente voorkomen door vóór 1 juni 2022 een correcte aangifte vennootschapsbelasting (VPB) 2021 in te dienen.
Lees meer
Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen werken zonder vergunning
Wilt u vluchtelingen uit Oekraïne als werknemer aannemen? Dan hoeft u geen werkvergunning aan te vragen.
Lees meer
Controleer inkomende facturen op BTW-verleggingsregeling
Als een BTW-verleggingsregeling van toepassing is, mag uw leverancier of opdrachtnemer geen BTW op de factuur vermelden. Controleer daarom altijd goed of de BTW op uw inkomende facturen terecht is.
Lees meer
Uitkering betaald ouderschapsverlof naar 70 procent dagloon
De uitkering voor betaald ouderschapsverlof wordt verhoogd naar 70 procent van het dagloon. Het voorstel voor de verhoging naar 70 procent is door staatssecretaris Van Gennip naar de Tweede kamer gestuurd.
Lees meer
Gebruikelijk loon dga dit jaar weer hoger
Het normbedrag voor het gebruikelijk loon van een dga stijgt voor het jaar 2022 van € 47.000 naar € 48.000.
Lees meer
Wijziging in gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen
Vanaf 2022 zijn niet alle arbovoorzieningen meergericht vrijgesteld. Alleen arbovoorzieningen die verplicht zijn volgens de Arbeidsomstandighedenwet kunnen nog onder deze vrijstelling vallen.
Lees meer
Subsidieregeling voor emissieloze bedrijfsauto’s
Het is weer mogelijk om voor het jaar 2022 subsidie aan te vragen voor een nieuwe emissieloze bedrijfsauto voor het vervoer van goederen.
Lees meer
Vrijstelling VPB eerder mogelijk bij startende stichting
Voor stichtingen en verenigingen bestaat een VPB-vrijstelling voor geringe winsten. Deze vrijstelling is van toepassing als de winst in een jaar niet hoger is dan € 15.000.
Lees meer
Aftrek hypotheekrente blijft, maar minder fiscaal voordeel
De regering heeft in het coalitieakkoord niets opgenomen over verdere afbouw van de aftrek van hypotheekrente voor een eigen woning.
Lees meer
NOW Q1 2022 aanvragen
Werkgevers die vanwege corona of door andere oorzaken met omzetverlies te maken hebben, kunnen tot en met 13 april 2022 de tegemoetkoming NOW aanvragen.
Lees meer
Uitstel van belastingbetaling verlengd tot en met 31 maart
Ondernemers die vanwege de coronacrisis moeite hebben met het tijdig betalen van hun belastingschulden, kunnen langer uitstel van betaling krijgen.
Lees meer
Termijn aanvaarding arbeidsovereenkomst gewijzigd
Een werkgever is verplicht om een oproepkracht in de dertiende maand een aanbod te doen voor een arbeidsovereenkomst met vaste uren.
Lees meer
Is de fiscale eenheid vennootschapsbelasting nog aantrekkelijk?
In de vennootschapsbelasting bestaan al jaren twee tarieven. In 2022 zal het verschil nog groter worden. Reden om afscheid te nemen van de fiscale eenheid?
Lees meer
Bewaarplicht digitale administratie
Administraties zijn tegenwoordig vergaand gedigitaliseerd en dus heeft de Belastingdienst de fiscale eisen hieromtrent toegelicht.
Lees meer
Vanaf 1 maart 2022 subsidie STAP voor scholing
Vanaf 2022 is het niet meer mogelijk om scholingsuitgaven in de aangifte inkomstenbelasting in aftrek te brengen.
Lees meer
Aandelenopties werknemers vanaf 2022 flexibeler belast
Vanaf dit jaar kan een werknemer kiezen wanneer hij belasting wil betalen over verkregen aandelenopties.
Lees meer
Ook in 2022 nog lager gebruikelijk loon voor innovatieve start-up
Innovatieve start-ups kunnen er ook in 2022 voor kiezen een lager gebruikelijk loon uit te keren dan een dga normaal gesproken aan gebruikelijk loon moet opnemen.
Lees meer
Betaling transitievergoeding in termijnen? Mag dat?
Over de hoogte van de te betalen transitievergoeding kan discussie ontstaan. Zeker als een bedrijf op een later moment is overgenomen.
Lees meer
Vanaf 2022 belastingvrije thuiswerkvergoeding mogelijk
Vanaf volgend jaar mag de werkgever aan werknemers een onbelaste thuiswerkvergoeding van € 2 per dag geven.
Lees meer
Subsidie elektrische auto in 2022
Volgend jaar, vanaf 3 januari 2022, kunnen particulieren voor een nieuwe elektrische auto € 3.350 subsidie krijgen.
Lees meer
Verliezen verrekenen: wat verandert er per 1 januari 2022?
Heeft of verwacht u verrekenbare verliezen in de vennootschapsbelasting? De regels worden verruimd, maar ook beperkt vanaf 1 januari 2022.
Lees meer
Gebruik in 2021 de nog ruimere vrije ruimte in de WKR
Vanaf 2022 gaat de vrije ruimte weer omlaag.
Lees meer
Extra regels voor bestuursvereniging en stichting
Besturen van verenigingen en stichtingen hebben met ingang van 1 juli van dit jaar met extra regels te maken.
Lees meer
Coronamaatregelen: Wat is gestopt en waar kunt u nog een beroep op doen?
Vanaf 1 oktober 2021 is het generieke deel van het steunpakket in verband met de coronacrisis stopgezet.
Lees meer
Doorlopende machtiging intermediair
De Belastingdienst heeft dit jaar een doorlopende machtiging ter beschikking gesteld. Dit betekend dat u niet meer ieder jaar aan ons toestemming hoeft te geven om te beschikken over deze vooraf ingevulde aangifte.
Lees meer
Meer Duidelijkheid Over Berekenen BTW Bij Commissaris
Meer duidelijkheid over berekenen BTW bij commissaris
In welke gevallen moet een commissaris of andere toezichthouder BTW berekenen over de toezichthoudende taken die hij uitvoert?
Lees meer
Versoepeling Afbetalen Belastingschulden
Versoepeling afbetalen belastingschulden
Er komt een soepelere regeling voor de aflossing van belastingschulden waarvoor eerder uitstel van betaling werd verleend.
Lees meer
Per 2022 Gedeeltelijk Betaald Ouderschapsverlof
Per 2022 gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof
Het ouderschapsverlof is nu in de meeste gevallen nog onbetaald. Maar dat gaat wijzigen.
Lees meer
Verblijfkosten Eigen Rijders Verhoogd
Verblijfkosten eigen rijders verhoogd
Ondernemers in de transportsector die zelf meerdaagse internationale ritten maken, kunnen een vast bedrag aan verblijfkosten aftrekken.
Lees meer
Minder Belasting Betalen Bij Zorg Kind Na Echtscheiding
Minder belasting betalen bij zorg kind na echtscheiding?
Ouders die na een echtscheiding de zorg voor een of meer kinderen jonger dan 12 jaar verdelen en daarnaast werken, kunnen beiden recht hebben op de inkomens afhankelijke combinatiekorting.
Lees meer
Leningen Via Tozo Later Terugbetalen
Leningen via Tozo later terugbetalen
Ook de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) wordt met drie maanden verlengd en kan worden aangevraagd tot 1 oktober 2021.
Lees meer
Internetabonnement Vrijgesteld Met Eigen Bijdrage Werknemer
Internetabonnement vrijgesteld met eigen bijdrage werknemer
Vergoedt u als werkgever de kosten van een noodzakelijk internetabonnement aan uw werknemer?
Lees meer
Kabinet Schrapt BIK Ruil Voor Lagere AWfpremie
Kabinet schrapt BIK in ruil voor lagere AWf-premie
Het kabinet heeft besloten de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) met terugwerkende kracht tot 1 januari van dit jaar te schrappen.
Lees meer
Aanvraag Subsidie Praktijkleren
Aanvraag Subsidie praktijkleren
Bedrijven die een praktijk- of werkleerplaats aanbieden, kunnen hiervoor subsidie krijgen.
Lees meer
TVL Voortgezet In Derde Kwartaal 2021
TVL voortgezet in derde kwartaal 2021
De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt inhoudelijk ongewijzigd voortgezet in het derde kwartaal van 2021.
Lees meer
Personeel Inhuren
Personeel inhuren? Voorkom inlenersaansprakelijkheid
Als u personeel inhuurt van een derde, kunt u aansprakelijk gesteld worden voor de premies en belastingen die deze derde moet afdragen.
Lees meer
Hoger Niveau EHerkenning Informatieplicht Energiebesparing
Hoger niveau eHerkenning informatieplicht energiebesparing
Heeft uw bedrijf een informatie- en energiebesparingsplicht, dan is hiervoor vanaf 1 juli 2021 minimaal eHerkenning niveau 2+ met machtiging RVO-diensten niveau eH 2+nodig.
Lees meer
Dreigt sluiting voor tienduizenden kantoorpanden?
Vele tienduizenden kantoorpanden beschikken nog niet over het juiste energielabel. Daardoor dreigt sluiting voor deze panden per 1 januari 2023.
Lees meer
Subsidie voor verplicht afgelaste evenementen
Voor evenementen die tussen 1 juli en 31 december van dit jaar worden georganiseerd kunnen organisatoren een deel van de kosten vergoed krijgen.
Lees meer
Nieuwe BTW-regels voor afstandsverkopen
Vanaf 1 juli dit jaar gaat de nieuwe EU-BTW-richtlijn voor e-commerce gelden en komen er nieuwe regels voor de BTW.
Lees meer
Thuiswerken: wat is onbelast en wat niet?
Vanwege het coronavirus werkt Nederland zo veel mogelijk thuis. Kan een werkgever de werknemers hiervoor ook een onbelaste vergoeding geven?
Lees meer
Taxatiewaarde van belang voor startersvrijstelling
De taxatiewaarde van een woning kan vanaf 1 april 2021 bepalend zijn voor het krijgen van de startersvrijstelling.
Lees meer
Subsidie voor emissieloze bedrijfsauto
Ondernemers kunnen vanaf 15 maart 2021 een subsidie van maximaal € 5.000 krijgen voor een emissieloze bedrijfsauto.
Lees meer
Definitieve aanvraag tweede periode NOW van start
Deed u voor de tweede NOW-periode een beroep op de steunmaatregel en ontving u een voorschot? Vanaf 15 maart 2021 de definitieve aanvraag indienen bij het UWV.
Lees meer
Meer coronasteun via TONK
Het kabinet trekt fors meer geld uit voor inkomensondersteuning via de TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten).
Lees meer
TVL in tweede kwartaal naar 100%
De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt opnieuw verhoogd.
Lees meer
Extra opletten bij belastingaangifte 2020
Vanwege het coronavirus zijn er specifieke aandachtspunten. Wij houden daar bij de uitwerking rekening mee.
Lees meer
Aanvraagperiode definitieve NOW-berekening verlengd
Werkgevers krijgen meer tijd om de definitieve aanvraag voor de NOW, de tegemoetkoming in de loonkosten, in te dienen.
Lees meer
Nieuwsbrief 1e kwartaal 2021
In dit nummer behandelen we onder andere de NOW. Vanaf 15 februari gaat de aanvraag NOW 1ste kwartaal 2021 van start.
Lees meer
Interview Pieter van der Veen
Mooi interview met Pieter van der Veen in het magazine In Zaken Betuwe.
Lees meer
Eindejaarstips 2020
Wat kunt u als ondernemer dit jaar fiscaal nog regelen? Zijn er voor de dga belangrijke aandachtspunten die voor 1 januari 2021 geregeld moeten zijn?
Lees meer
Nieuwsbrief 4e kwartaal 2020
In dit nummer behandelen we onder andere de voorwaarden voor de NOW 3.0 die bekend gemaakt zijn. Hoe ziet de derde variant van deze steunmaatregel eruit?
Lees meer
Dit jaar nog belastingvrij schenken?
Werkgevers kunnen via de vrije ruimte in de werkkostenregeling allerlei zaken aan hun personeel belastingvrij vergoeden en verstrekken.
Lees meer
Gebruik de extra vrije ruimte WKR in 2020
Werkgevers kunnen via de vrije ruimte in de werkkostenregeling allerlei zaken aan hun personeel belastingvrij vergoeden en verstrekken.
Lees meer
Versoepeling voor aflossing belastingschulden
Ondernemers die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen met de betaling van hun belasting hebben uitstel van betaling gekregen.
Lees meer
Coronaprotocol bij AT&C
Vanwege de huidige uitbraak van het coronavirus, zijn wij genoodzaakt om voor uw veiligheid en die van onze medewerkers, een aantal maatregelen in acht te nemen.
Lees meer
Extra nieuwsbrief steunmaatregelen voor ondernemers inzake coronavirus
Het kabinet heeft eerder extra steunmaatregelen bekendgemaakt voor het bedrijfsleven, om zodoende de negatieve effecten van het coronavirus zo goed mogelijk te compenseren. Hier vindt u een overzicht van de belangrijkste maatregelen.
Lees meer
Extra nieuwsbrief steunmaatregelen bedrijven inzake coronavirus
Het kabinet heeft eerder extra steunmaatregelen bekendgemaakt voor het bedrijfsleven, om zodoende de negatieve effecten van het coronavirus zo goed mogelijk te compenseren. Hier vindt u een overzicht van de belangrijkste maatregelen.
Lees meer
Fiscale toost op het nieuwe jaar!
De regels inzake het vergoeden van rente aan de Belastingdienst voor wat betreft de vennootschapsbelasting (Vpb), gaan in 2020 veranderen. Ook het vergoeden van rente dóór de Belastingdienst gaat voor wat betreft de Vpb veranderen. Deze maatregelen zijn op Prinsjesdag aangekondigd.
Lees meer