Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden website
Op het gebruik van de website van AT&C zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door uzelf toegang te verschaffen tot en gebruik te maken van onze website stemt u als gebruiker in met de toepasselijkheid van deze onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Elektronische communicatie
U kunt ons op verschillende manieren bereiken. Onder meer via e-mail en deze website. Deze vormen van elektronische communicatie zijn nooit honderd procent veilig. Door vertrouwelijke informatie zonder versleuteling via het internet aan ons te versturen aanvaardt u het risico, dat deze informatie bij derden terechtkomt.

Disclaimer website
Wij bieden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, de informatie op de website aan als vorm van dienstverlening. De informatie op deze website wordt door AT&C met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Dit betekent evenwel niet, dat wij kunnen garanderen dat de op de website verstrekte informatie altijd juist, up-to-date of compleet is. Uitdrukkelijk dient de op deze website verstrekte informatie niet te worden beschouwd als (onderdeel van ons) fiscaal, juridisch of financieel advies. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. AT&C aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of juistheid van de op de website verstrekt informatie en/of schade tengevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

De website van AT&C bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet door ons worden beheerd. AT&C geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.

Wijzigingen
Wij zullen de informatie op de website periodiek aanvullen en eventueel wijzigen. Dit kunnen wij steeds onmiddellijk en zonder enige kennisgeving vooraf doen.

Rechten van intellectuele eigendom
Ten aanzien van alle informatie en/of andere auteursrechtelijke beschermde werken op de websites behouden wij uitdrukkelijk onze auteursrechten en die van onze licentiegevers voor. Het aanbrengen van een hyperlink naar deze website is toegestaan na schriftelijke toestemming van AT&C. Wij zullen geen toestemming verlenen voor het aanbrengen van een hyperlink indien de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar het oordeel van AT&C slecht verdraagt met den naam en reputatie van AT&C, haar diensten, producten of de inhoud van deze website.

Toepasselijk recht
Op de website alsmede deze disclaimer is het Nederlandse recht van toepassing. Alle eventuele uit hoofde van de website en de disclaimer voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.